Hardenberg

Hardenberg wil meer ontwikkeling mogelijk maken in buitengebied

Door de redactie

Met een nieuwe regeling voor de sloop van landschapsontsierende gebouwen wil het college van B&W nieuwe kansen bieden en de kwaliteit in het buitengebied verbeteren. De nieuwe regeling heet 'Erven met kwaliteit' en is breder dan de huidige regeling Rood voor Rood, dat met de introductie van Erven met kwaliteit komt te vervallen. Erven met kwaliteit ligt vanaf 13 juni als ontwerp ter inzage.

unknown

Als gevolg van verschillende ontwikkelingen in de landbouw, komen steeds meer agrarische gebouwen leeg te staan. Dit zijn vaak landschapsontsierende gebouwen. De Rood voor Rood regeling maakt het mogelijk om een woning te bouwen op locaties van gestopte agrarische bedrijven. Maar uit een evaluatie blijkt dat de mogelijkheden van de huidige Rood voor Rood regeling te beperkt zijn om initiatiefnemers voldoende ruimte te bieden voor nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Tevens past de Rood voor Rood regeling niet meer goed bij de ambities die de gemeente heeft voor het buitengebied.

Erven met kwaliteit

Naar aanleiding van de evaluatie heeft wethouder Martijn Breukelman samen met raadsleden, ambtenaren en betrokken partijen als LTO en Vitaal Platteland ideeën opgedaan in eigen gemeente en in andere gemeenten. Dit heeft geleid tot de nieuwe regeling 'Erven met kwaliteit'. "Als gemeente willen we beweging in het buitengebied aanmoedigen'' vertelt wethouder Martijn Breukelman. "Met de nieuwe regeling Erven met kwaliteit worden er naast woningen ook mogelijkheden gecreëerd voor schuren, bouwoppervlaktes of andere invullingen van de bestemming", aldus de wethouder.

Erven met kwaliteit maakt het in bredere zin mogelijk om passende oplossingen te zoeken voor vrijkomende gebouwen op het platteland. "De gemeente wil meer maatwerk kunnen leveren. Met de nieuwe regeling maken we dit mogelijk, omdat we beter kunnen inspelen op de wisselwerking van vraag en aanbod in het buitengebied", aldus wethouder Martijn Breukelman.

Maatwerk

In de nieuwe regeling wordt duidelijk omschreven wanneer een gebouw 'landschapsontsierend' is. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het volume, de vorm, de uitstraling en de situering op het erf. Het aantal te slopen vierkante meters is in de nieuwe regeling afhankelijk van het gebied en landschapstype. Als er met de sloop ook asbest wordt vervangen, wordt er een korting gegeven op het aantal vierkante meters dat moet worden gesloopt.

Economische ontwikkelingen

Het aantal nieuw te bouwen woningen hangt af van de oppervlakte van de gebouwen die gesloopt worden. Naast woningbouw zijn ook economische ontwikkelingen mogelijk. Nieuwe woningen worden zoveel mogelijk op het eigen erf gebouwd. De nieuwe regeling biedt echter ook de mogelijkheid om buiten het eigen erf te herbouwen, bij voorkeur in hetzelfde gebied. Voor de inrichting van het erf rondom nieuwe woningen of ontwikkelingen, moet altijd een ruimtelijk kwaliteitsplan gemaakt worden. Hierin staat hoe de kenmerken van het gebied terugkomen op het erf en hoe de kwaliteit van het gebied wordt verbeterd.

Ook nieuw zijn de sloopbewijzen. Hierin wordt vastgelegd hoeveel oppervlakte er gesloopt wordt. Dit sloopbewijs kan later weer worden gebruikt bij een project waar sloop vereist is. Het sloopbewijs is verhandelbaar. Zo kan de wens voor een nieuwe woning in het buitengebied worden gekoppeld aan een sloopopgave elders. Door gebruik te maken van de regeling Erven met kwaliteit, vervalt de agrarische bestemming van het gebouw of het erf. Met de nieuwe regeling wordt ook de milieuvergunning die bij de agrarische gebouwen hoort ingetrokken.

Regeling ter inzage

De regeling 'Erven met kwaliteit' ligt vanaf 13 juni tot en met 24 juli 2019 als ontwerp ter inzage. Daarna wordt de regeling opnieuw besproken door het college van B&W.