Hardenberg

Kadernota 2020: focus op vier thema's

Door de redactie

Het college van B&W wil zich de komende jaren richten op vier thema's: vitaal Hardenberg, duurzaam Hardenberg, Hardenberg & z'n omgeving en Hardenberg aan de slag. Dat blijkt uit de Kadernota voor 2020. Wethouder Martijn Breukelman (financiën): "We doen in de Kadernota voorstellen om extra te investeren in enkele plannen en projecten die binnen deze vier thema's vallen. Wel zijn we terughoudend met grote uitgaven, vanwege risico's en onzekerheden die op ons af komen". Als de gemeenteraad met de voorstellen uit de Kadernota instemt, verwerkt het college deze in de begroting voor 2020.

Uitde jaarrekening over 2018 bleek al dat de kosten voor hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke Ondersteuning hoger uitvielen dan was verwacht. Desondanks sloot de jaarrekening met een positief resultaat. In de 1e bestuursrapportage 2019 geeft het college van B&W de financiële tussenstand van het lopende begrotingsjaar. Hieruit blijkt dat de kosten voor Jeugdzorg en WMO ook de komende jaren fors toenemen. Mede als gevolg hiervan verwacht het college een tekort op de begroting voor 2020. De gemeenten krijgen enige vorm van tegemoetkoming van het Rijk voor de toenemende kosten voor Jeugdzorg en WMO. Het college verwacht daarom vanaf 2021weer zwarte cijfers te schrijven.

"Focus in ambities"

Het college van B&W is vorig jaar aan de slag gegaan met de ambities uit het coalitieprogramma 'Verbindingen van betekenis'. Die ambities zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Hiervoor is al geld gereserveerd. In de Kadernota staat dat het college in aanvulling daarop extra wil investeren in plannen en projecten die binnen vier thema's vallen. Daarmee brengt het college focus aan in de ambities.

Wethouder Martijn Breukelman (financiën): "De extra investeringen zijn mogelijk omdat de meerjarenbegroting op lange termijn een positief saldo laat zien. Bovendien is de algemene reserve onder andere door het positieve rekeningresultaat van 2018 de afgelopen jaren gegroeid. We brengen focus aan door de opgaven die op ons af komen aan elkaar te verbinden. We pakken ze in samenhang op. Dat leidt tot vier thema's waarin we extra willen investeren: vitaal Hardenberg, duurzaam Hardenberg, Hardenberg & z'n omgeving en Hardenberg aan de slag. We zijn als college wel terughoudend met grote uitgaven, vanwege risico's en onzekerheden die ons af komen".

Vier thema's

Het college richt zich de komende jaren op een vitale samenleving waarin iedereen kan meedoen. Actief zijn en een gezonde leefstijl zijn speer punten. Waar dit niet lukt of niet mogelijk is, wil het college een vangnet bieden. De opgave binnen het thema duurzaam Hardenberg richt zich op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie op land. Ook de gevolgen van klimaatverandering krijgen aandacht. Het college zet zich ervoor in dat iedereen die dat wil kan werken en zich kan ontwikkelen: Hardenberg aan de slag. Een grote opgave is ervoor te zorgen dat opleidingen in Hardenberg aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt. Bij een sterke economie hoort een goede bereikbaarheid. Het college blijft bouwen aan een prettige en duurzame leefomgeving voor inwoners. Met passende voorzieningen in de centra én in de kernen. Ook in andere kernen wil het college investeren in leefbaarheid.

Kadernota naar gemeenteraad

De Kadernota geeft richting aan de ontwikkelingen en het beleid voor de gemeente Hardenberg in de komende jaren. Daarmee vormt de Kadernota een belangrijke leidraad voor het opstellen van de begroting voor 2020.

De gemeenteraad bespreekt de Kadernota op 11juni in de oriënterende ronde en op 25juni in de raadsvergadering. Als de gemeenteraad instemt met de voorstellen uit de Kadernota, verwerkt het college de voorstellen in de begroting voor 2020.