Hardenberg

Jaarvergadering Jeu de Boulesvereniging

Ingezonden

Op de jaarvergadering van Jeu de Boulesvereniging Hardenberg stond dinsdag 26 februari onder meer een bestuursverkiezing op het programma. Aftredend was voorzitter Gesienus Habing die zich herkiesbaar had gesteld en met algemene stemmen werd herkozen. Tevens werd Hans de Vries bereid gevonden om als vijfde lid tot het bestuur toe te treden.

De voorzitter opende de vergadering met een korte terugblik op het afgelopen jaar en een moment van stilte voor markant lid Ab Cazemier, die de vereniging helaas in januari is ontvallen. Daarna nam de secretaris het woord en nadat de voorzitter was afgetreden voor een paar minuten de voorzittershamer over. Zorgen waren er over het teruglopend aantal leden en mede daardoor de financiële positie van de vereniging. Gelukkig mocht Jeu de Boulesvereniging Hardenberg afgelopen jaar ook enkele nieuwe leden verwelkomen. Positief was tevens het door de gemeente beschikbaar gestelde grind voor de jeu de boulesbanen die er daardoor weer als een zonnetje bijliggen. De klus werd geklaard door een aantal leden en een 21-jarige bewoner van het AZC die spontaan besloot de zwoegende mannen de helpende hand te bieden. Bij de rondvraag kwam de controle op de pasjes tijdens de Bondswedstrijden aan de orde. Bij inschrijving toont iedere deelnemer zijn of haar pasje en dat zal ook zo blijven, was het antwoord. Desgevraagd wees de voorzitter erop dat tijdens de vorige jaarvergadering de meerderheid had ingestemd met een nieuw systeem om de kampioenen van de Dinsdagmiddagcompetitie te bepalen. Ondanks enkele kanttekeningen die hierbij werden gezet besloot het bestuur dat dit systeem het meest werkbare was en het zo te laten. Ondertussen genoten de aanwezige leden van een drankje en overheerlijke hapjes en werd na de laatste hamerslag in een gezellige sfeer nog even nagezeten.