Hardenberg

Is Hardenberg de meest toegankelijke gemeente voor kinderen?

Door de redactie

"Hardenberg is ook de meest toegankelijke gemeente voor kinderen met complexe problematiek die tijdig (specialistische)Jeugdhulp nodig hebben"

CDA

De Jeugdwet vraagt gemeenten om slim en effectief om te gaan met beschikbare menskracht en middelen. De beste 'preventie' is om kinderen met complexe problematiek tijdig goede hulp te bieden om erger te voorkomen. Zorgprofessionals, zorgaanbieders, ambtenaren, Samen Doen teams en (pleeg)ouders zetten zich in om jongeren passende zorg te bieden. Echter uit de evaluatie van de Jeugdwet komt het beeld naar voren dat het nog niet lukt om aan alle kinderen en jongeren tijdig passende hulp en jeugdbescherming te bieden. Er is te veel administratieve druk en een tekort aan goed opgeleide behandelaren. Daarnaast is er een schrijnend tekort aan crisisopvang. Het CDA acht het op korte termijn aanpakken van deze knelpunten noodzakelijk om ook voor kinderen met complexe problematiek 'de meest toegankelijke gemeente' te worden.

PvdA

Voor ons is het simpel, zorg aan kinderen moet altijd geregeld worden en het systeem of geld is hierin ondergeschikt. Betekent dit dat er geen problemen zijn bij complexe zorgvragen? Nee. Onlangs heeft de PvdA nog kritische vragen gesteld over mistanden bij de pleegzorg. We moeten allemaal alert blijven op blinde vlekken en slechte zorg. Dit kan alleen als we in gesprek blijven met inwoners en samenwerken om goede zorg te kunnen leveren.

50Plus

50PLUS Hardenberg vindt het belangrijk dat ieder kind recht heeft op ongestoord opgroeien in een veilige omgeving. Alle gemeenten in Nederland doen hun best om toegankelijk te zijn voor kinderen met complexe problematiek, zo ook onze gemeente Hardenberg. Maar, we kunnen er niet omheen, er is een probleem. Landelijk en gemeentelijk schieten we financieel te kort. In 2018 was het al een probleem en dit zal in

2019 niet veranderen maar zelfs groter worden. De Rekenkamercommissie heeft inmiddels opdracht gegeven aan een onafhankelijk onderzoeksbureau om de werking van de Jeugdwet binnen de gemeente Hardenberg in beeld te gaan brengen.

OpKoers.nu

OpKoers.nu is bang van niet. Jeugdzorg is een erfenis van de decentralisatiedrift van Den Haag. Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 20 jeugdzorginstellingen rond Hardenberg bekend, en het is geen geheim dat er nog wel eens wat misgaat. Maar er zijn ook lichtpuntjes: de Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp Regio IJsselland tussen 11 gemeenten. Daarnaast start de Rekenkamer een onderzoek naar het verleden, niet om schuldigen aan te wijzen maar om er van te leren. Met als doel ondersteuning en hulp integraal en dicht bij het kind en het gezin te organiseren.

VVD

De VVD fractie vindt dat de gemeente haar zorg taken voor haar inwoners goed moet regelen. Dus ook jeugdhulp (jeugdzorg).

Telkens weer blijkt dat jeugdhulp (jeugdzorg) wat organisatie en kosten betreft moeilijk te kaderen is voor de gemeente. Het is daarom ook goed dat onze gemeentelijke rekenkamercommissie een onderzoek heeft ingesteld naar de hele gang van zaken rond jeugdhulp (jeugdzorg). Geen kind mag buiten de boot vallen!Als uit het onderzoek blijkt dat het beter kan, zal het beter moeten. Zeker ook voor de kinderen met een complexe problematiek.

D66

Natuurlijk staat de gemeente Hardenberg open voor jongeren die zorg nodig hebben, in welke vorm dan ook. Helaas is het ook zo dat die zorg niet alleen door onze gemeente geregeld kan worden. We zullen moeten samenwerken om de jongeren met complexe hulpvragen bij te staan. Maar we moeten nog wat anders doen. We moeten ook kijken of we in de gemeente echt voldoende naar elkaar omzien; krijgen we op tijd alle signalen dat er een hulpvraag is? Staan we met elkaar open voor mensen die wat meer aandacht nodig hebben, of wijzen we te snel naar een overheid die ook niet alle antwoorden heeft? Een inclusieve samenleving betekent ook een cultuur van elkaar accepteren, elkaar helpen en elkaar omarmen. Het gemeentebestuur kan daar ook aan bijdragen.

Groen Links

We hopen natuurlijk dat dat zo is maar dat kunnen we niet zeggen, puur omdat we Hardenberg niet kunnen vergelijken met alle andere gemeenten. Wel horen we landelijk nog steeds signalen dat het de jeugdhulp beter kan, dit is ook zo voor Hardenberg. We moeten altijd blijven verbeteren, niet alleen als gemeente maar in samenwerking met alle verschillende instanties en overheden die betrokken zijn bij de jeugdhulp.

ChristenUnie

De gemeente Hardenberg heeft de prijs gewonnen voor meest toegankelijke gemeente. Wij hebben de ambitie dit voor iedereen te zijn, ook dus voor kinderen met een complexe problematiek die jeugdhulp nodig hebben. Tegelijkertijd willen we ook verder kijken: hanteren we een optimaal preventiebeleid voor jeugd en gezin? Investeren wij in maatschappelijke ondersteuning waardoor we aan de voorkant complexe problematiek kunnen beperken? Elk kind verdient wat ons betreft de hulp die nodig is om waardig en waardevol op te groeien in onze gemeente. Dan zijn we pas echt een toegankelijke gemeente, voor jeugd én gezin.