Hardenberg

Herbouw schoenmakershuisje

Door de redactie

Onder deze rubriek worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten.Inmiddels is ondergetekende al ongeveer 1,5 jaar bezig om de beloofde herbouw van het schoenmakershuisje onder de aandacht van de politiek te brengen. Allereerst heb ik dat gedaan in een schriftelijk onderhoud met de toenmalig verantwoordelijk wethouder René de Vent.

Ik kreeg daar m.i. geen bevredigende antwoorden op en het duurde erg lang voordat er reacties kwamen.

Omdat er gemeenteraadsverkiezingen kwamen en de gemeentelijke politiek daar zo druk mee was heb ik gewacht tot september 2018 omdat er toen weer een nieuwe raad zat en een nieuw college.

Er zijn in november 2018 door de raadsleden Roelofs en Odink schriftelijke vragen gesteld welke door u zijn beantwoord in december 2018.

Deze antwoorden waren voor mij zeer teleurstellend en vooral ook nietszeggend.

Hoe je het ook wendt of keert er is door het college altijd gezegd dat het schoenmakershuisje alleen maar verplaatst zou worden.

Dat werd mij duidelijk in de raadstukken uit 2010, 2011 en 2012, alsook uit de vele perspublicaties uit die tijd en het item dat RTV Oost maakte in 2012 waarin toenmalig wethouder de Vent voor de camera klip en klaar verklaarde dat het huisje niet zou verdwijnen maar zou worden verplaatst.

Dit laatste kunt u zelf nog terugkijken op de site van RTV Oost.

Ook in mijn inspreken in september 2018 heb ik de politiek en dus ook u als college gewezen op het feit dat beloftes in de politiek dienen te worden nagekomen.

In de overeenkomst welke u gesloten heeft met de eigenaar, aannemersbedrijf Zweers te Ane, hebt u verzuimd om juridische en andere sancties op te nemen in de overeenkomst c.q. contracten.

Dat neem ik u zeer kwalijk, normaal gesproken wordt alles juridisch dicht getimmerd en dit is totaal onbegrijpelijk, en ik zal het voorzichtig zeggen, maar dit riekt naar onbehoorlijk bestuur.

Maar het is nooit te laat zou ik zeggen: beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald.

Dus vraag ik van u om dit niet afgewerkte dossier weer te openen.

Het argument wat de aannemer gebruikt en ook u in de beantwoording n.a.v. schriftelijke vragen dat de aannemer c.q. eigenaar een contract heeft met de Rabobank tot eind 2020 over de tijdelijke parkeerplaats is juridisch misschien wel waterdicht maar wat heeft die parkeerplaats voor functie als die nooit wordt gebruikt.

Het aantal personeelsleden van de Rabobank in Hardenberg is inmiddels zeer fors gekrompen, dus heeft deze parkeerplaats geen functie meer.

Juridisch zal aannemer Zweers misschien niets te verwijten zijn maar moreel des temeer.

Het is aan uw college om de onderhandelingen met Zweers te starten om tot goede afspraken te komen omdat u tot nu toe in gebreke bent gebleven. Wellicht moet u beiden water in de wijn doen maar voor het algemeen belang is er veel mogelijk. Er zijn in het verleden al zoveel historische panden gesneuveld.

Wrang in dezen is dat u de raad vraagt om € 60.000, - beschikbaar te stellen voor onderzoek naar historische gebouwen in de gemeente terwijl u er destijds voor gekozen hebt om een gemeentelijk monument van haar status te ontdoen en af te breken. Ik zou zeggen de eerste € 60.000, - voor de herbouw is al binnen.

Mochten deze onderhandelingen uiteindelijk op niets uitlopen wat betreft deze parkeerplaats en het huisje wat daar herbouwd moet worden dan daag ik u uit om samen met de aannemer op zoek te gaan naar een andere beeldbepalende plaats in Heemse, eventueel in overleg met plaatselijk belang Heemse.

Ik kan mij daar trouwens niets bij voorstellen omdat een plaatselijke aannemer veel belang stelt in een goede verstandhouding met het gemeentebestuur omdat men vaak afhankelijk is van elkaar met allerlei bouwplannen.

Nogmaals belofte maakt schuld en u kunt de fouten welke gemaakt zijn in het verleden zeker weer herstellen en dat zal het vertrouwen in de politiek door de burger alleen maar goed doen. Ook plaatselijk belang Heemse en de Historische vereniging ondersteunen mijn initiatief.

Met vriendelijke groet,

Jan Wendt

Bovenmaat 37

7772 JG Hardenberg