Hardenberg

Hardenberg tekent beroep aan tegen besluit gaswinning

Door de redactie

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het besluit van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de NAM toe te staan tot 2033 gas te winnen in velden binnen de gemeente Hardenberg.

De NAM mag van de minister tot 2033 gas winnen uit de velden Hardenberg-Oost en Den Velde Limburg, maar mag ook nog twee nieuwe putten slaan. De gemeente vindt dat dit niet past bij de ambitie om het gebruik van fossiele brandstoffen, waaronder gas, zo snel mogelijk te beëindigen. "Het wordt lastig inwoners er van te overtuigen dat zij 'van het gas af moeten' en energiebesparende maatregelen moeten treffen, soms tegen relatief hoge kosten, als tegelijkertijd de NAM toestemming krijgt om onder de voeten van diezelfde inwoners nog vijftien jaar fossiele brandstof te winnen", schrijft B&W in het beroepschrift. Het zou volgens Hardenberg logischer zijn om gaswinning toe te staan tot 2025, waarna een nieuwe afweging gemaakt kan worden op basis van de dan bereikte staat in de energietransitie. Ook vindt het college dat het maximale productievolume omlaag moet.

Het college stelt bovendien dat het winningsplan van de NAM niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Zo ontbreekt concrete informatie over hoe het gas vanuit de putten de buizen ingaat en wordt er geen informatie verstrekt over de locatie van de nieuwe putten. Volgens de mijnbouwwetgeving mag de minister niet met een dergelijke carte blanche instemmen.

Meetstations

Verder heeft het college geen begrip voor het besluit van de minister om niet meer dan één seismisch meetpunt te realiseren, ondanks het advies van de Technische Commissie Bodembeweging om minimaal één extra seismisch station in te richten. Het KNMI, dat op advies van de Mijnraad door de minister werd geraadpleegd, adviseert zelfs minimaal twee extra meetpunten te realiseren omdat er drie seismische meetpunten nodig zijn om een trilling te kunnen lokaliseren. De bestaande meetstations liggen op te grote afstand van de velden rond Hardenberg om een eventuele trilling te lokaliseren.

Schadeprotocol

Tot slot vindt het college dat er beslist een duidelijk en onafhankelijk schadeprotocol komt. De minister wil een 'Commissie mijnbouwschade' in het leven roepen en een protocol opstellen. Daartoe wil de minister afspraken maken met alle organisaties van mijnbouwondernemingen in Nederland. Als die zich achter het voornemen van de minister scharen, zal de minister de commissie en het protocol daadwerkelijk opstellen. Dit vinden B&W van Hardenberg onvoldoende. Dat de mijnbouwondernemingen er bij betrokken zijn doet op voorhand afbreuk aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de commissie en het protocol en kan er zelfs toe leiden dat de commissie en/of het protocol er helemaal niet komt. Hardenberg vindt dat er duidelijkheid moet zijn over de afhandeling van eventuele schadeclaims, vóórdat er wordt begonnen met de gaswinning.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer