Hardenberg

Hardenberg investeert in ambities, lokale lasten blijven gelijk

Door de redactie

Het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft zin in de toekomst en investeert de komende jaren stevig in een sterkere en mooiere gemeente. Dat gebeurt zoveel mogelijk samen met inwoners en ondernemers. De lokale belastingen voor inwoners blijven gelijk. Dat blijkt uit de begroting voor 2020 die het college van B&W aan de gemeenteraad aanbiedt. De begroting focust zich op vier thema's: vitaal, duurzaam, landelijk en ondernemend Hardenberg.

Bij een vitaal Hardenberg hoort een gezonde leefomgeving met passende voorzieningen voor iedereen. Daarvoor worden extra woningen gebouwd voor alle doelgroepen. Initiatieven uit de samenleving worden waar nodig ondersteund. Het college wil inwoners helpen om financieel gezonde(re) keuzes te maken. En er is aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van inwoners. Het college investeert extra in de jeugd.

Extra geld is er ook voor de Dorpsstraat in Balkbrug, een multifunctionele accommodatie in De Krim, het verbeteren van de openbare ruimte in Bruchterveld en Hardenberg-centrum, nieuwe sportaccommodaties en toezicht & veiligheid op straat.

Voor een duurzame toekomst maakt Hardenberg werk van de energietransitie en biodiversiteit in het openbaar groen. Het college speelt in op klimaatverandering en investeert extra in het aanpassen van de riolering om overlast van hevige regenbuien tegen te gaan.

Verder wil het college van B&W de mogelijkheid bieden om geld te lenen voor het vervangen van asbestdaken. De ambitie is om sportvelden te onderhouden zonder daarbij chemische middelen te gebruiken.

Binnen het thema 'ondernemend Hardenberg' zet het college in op lokale en regionale samenwerking . Ook moeten opleidingen beter aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt. Er is extra geld voor de renovatie en nieuwbouw van scholen, de Vechtdalverbinding en het verder versterken van de economie. Iedereen doet mee in Hardenberg. Met het 'Pakje Kans-fonds' wil het college inwoners uitdagen zichzelf te blijven ontwikkelen.

Het college wil de hoge kwaliteit van het landelijke buitengebied behouden. De vrijetijdseconomie is daarbij een belangrijk visitekaartje. Het college investeert in innovatie in de agrarische sector. Er gaat extra geld naar het project Vechtrijk Gramsbergen waarbij de Vecht en uiterwaarden een nieuwe inrichting krijgen.

Het college van B&W wil nadrukkelijk samen met inwoners aan de ambities werken, met ruimte voor initiatieven uit de samenleving.

Martijn Breukelman: "Zin in de toekomst"

Volgens wethouder Martijn Breukelman blijft Hardenberg onverminderd ambitieus: "We willen gericht investeren in de samenleving. Daarom hebben we in deze begroting focus aangebracht. We willen met onze inwoners en ondernemers bouwen aan een vitaal, duurzaam, ondernemend en landelijk Hardenberg. Daarbij blijven we kritisch kijken naar ons huishoudboekje. Net zoals onze inwoners kan de gemeente niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt of op de spaarrekening staat. Gelukkig hebben we een redelijk gevulde spaarpot waardoor we nu kunnen investeren.

Dat we onze reguliere taken op een goede manier uitvoeren, spreekt voor zich. Wel hebben we onze uitgaven nog eens kritisch bekeken. Doen we de juiste dingen? Doen we dat zo efficiënt mogelijk? En in hoeverre past dat bij onze ambities? Die kritische blik blijkt nog wat geld op te leveren dat we kunnen gebruiken voor een nog mooiere en sterkere gemeente. We hebben zin in de toekomst!"

Financieel beeld

De meerjarenbegroting die hetr college van B&W presenteert is structureel sluitend. Waar Hardenberg de komende twee jaar nog een licht tekort heeft, is er vanaf 2022 weer sprake van een positief begrotingssaldo. De meerjarenbegroting sluit in 2023 met een positief saldo van ruim 800.000 euro. Het tekort in 2020 en 2021komt vooral door de al verwachte hogere kosten voor zorg en ondersteuning aan inwoners.

De gemeente heeft een algemene reserve om eventuele tekorten of financiële risico's op te vangen. De algemene reserve ligt ruim boven het bedrag dat hiervoor nodig is. Het college wil daarom een deel van de reserve beschikbaar stellen voor eenmalige nieuwe investeringen in de toekomst van Hardenberg. Daarna houdt de gemeente nog voldoende geld over: eind 2024 ziter nog 31,5 miljoen euro in de gemeentelijke spaarpot.

De gemeentelijke belastingen worden met niet meer dan een inflatiecorrectie verhoogd. De hondenbelasting wordt de komende jaren lager.

Gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 29 oktober in de oriënterende ronde en 5 november in de raadsvergadering.