Twenterand

Vervolgvragen over de nieuwe Aldi in Vriezenveen

Door de redactie

De SGP heeft op 20 december 2019 vragen gesteld over de centrumontwikkeling in Vriezenveen. Tijdens de behandeling van de begroting op 12 november heeft de SGP daar ook al aandacht voor gevraagd. Dit mede naar aanleiding van een persbericht over de oplossing die er komt voor de verpauperde Rabobank-locatie aan het Manitobaplein. SGP heeft nu opnieuw antwoord gekregen op haar vragen, maar heeft nog enige vervolgvragen.

De SGP heeft toen gevraagd naar de status van de centrumontwikkeling. Tot nu toe is de Raad nog niet geïnformeerd. Ook kreeg de Raad via de griffier een schrijven van de heer Bolte waar gesproken wordt over onder andere de 'bestuurcultus' in Twenterand en de Aldi. Naar de mening van de SGP werden hier harde noten gekraakt, waar zelfs de honden geen brood van lusten. Die vroegen om een reactie van het college, zowel een reactie over de kritiek die gericht is aan diverse geledingen in de gemeente als de inhoudelijke kritiek. De SGP vond dat dit doormodderen onderling zo snel mogelijk moest ophouden. Ten eerste worden mensen beschadigd en in zekere zin het hele gemeentelijk apparaat in een kwaad daglicht gesteld. Omdat het ambtelijk apparaat zich publiekelijk niet kan verweren c.q. bestuurlijk kan verantwoorden vroeg dit om een reactie van de politiek bestuurlijk verantwoordelijken. Uit de beantwoording door het college valt op te maken dat men eruit is en dat er een nieuwe Aldi komt op de Oordt locatie in het centrum van Vriezenveen. Maar de SGP heeft nog enige vervolgvragen. Ondernemers, maar ook de inwoners zijn betrokken bij de ontwikkeling van het centrum. Uiteindelijk draait het om een duurzaam rendabele business case van de ondernemer die zich wil vestigen in het centrum. Wat de SGP betreft is een meer realistische stimulering nodig. Een dergelijke mogelijkheid te bieden kost de gemeenschap geen geld. Zeker ook gezien de financiële positie van Twenterand. Is het College bereid om dit te bespreken met de winkeliers? Is het College bereid om een gezamenlijke bijeenkomst (met alle betrokkenen, wat de SGP betreft openbaar) te beleggen om de centrumontwikkeling Vriezenveen, stand van zaken en het vervolg te bespreken, waarbij ook de Raad wordt uitgenodigd? Zorgen over leegstand in centra zijn er niet alleen in Twenterand. Hoe kan de gemeente bijvoorbeeld in samenwerking met het HMO hiervoor realistische plannen ontwikkelen? Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om bijvoorbeeld starters (startende ondernemers/winkeliers) een plek te geven in het centrum? SGP ziet de beantwoording graag tegemoet voordat er eventuele onomkeerbare stappen worden ondernomen. Indien de beantwoording naar de mening van de SGP niet volledig zijn of nadere vragen oproepen dan zal dit tot verder vervolg leiden.