Hardenberg

Geen toestemming voor nieuwe varkenshouderij

Door de redactie

De gemeente Hardenberg verleent geen medewerking aan de vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf aan de Verlengde Broekdijk 32 in Kloosterhaar. Op het perceel is nu een kleinschalig melkveebedrijf gevestigd. De eigenaar wil hier een biologische varkenshouderij vestigen, maar de uitbreiding van de bebouwing die daarvoor nodig is, is niet mogelijk op deze locatie in een kleinschalig gebied.

Op het bewuste perceel is nu een kleinschalige grondgebonden melkveehouderij gevestigd op een bouwvlak van 0,9 hectare. De eigenaar wil de bestaande bedrijfsgebouwen en stallen slopen en een nieuwe biologische varkenshouderij oprichten met vier nieuwe varkensstallen met bijbehorende uitloop. Het bouwvlak moet daarvoor worden uitgebreid tot circa 1,5 hectare. De stallen moeten ruimte bieden aan 425 fokzeugen, 1400 gespeende biggen, 960 vleesvarkens, 225 opfokzeugen en twee dekberen.

De gemeente verleent geen medewerking aan de plannen omdat de uitbreiding van een bouwvlak voor een nieuw agrarisch bedrijf in strijd is met het bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg. Ook past de uitbreiding voor een grootschalige varkenshouderij niet bij de gebiedskenmerken en ontwikkelingsrichting van het gebied. Het perceel bevindt zich in een kleinschalig gebied, een nieuwe grote veehouderij is landschappelijk niet in te passen. Daarnaast vreest de gemeente dat de wegenstructuur niet toereikend is voor alle transportbewegingen die een dergelijk groot bedrijf met zich meebrengt.

Alternatieven

De gemeente wijst de agrarische ondernemer wel de mogelijkheid om een dergelijk bedrijf te beginnen in één van de daarvoor aangewezen agrarisch ontwikkelingsgebieden, zoals Bergentheim-Zuid. Ook zou de gemeente wel kunnen meewerken aan de vestiging van een varkenshouderij, als dat past binnen het bestaande bouwvlak van 0,9 hectare. Daarvoor moet dan wel een bestemmingsplanprocedure worden uitgevoerd met een MER-rapportage omdat een dergelijk bedrijf in strijd is met het huidige bestemmingsplan, in elk geval vanwege de uitbreiding van het staloppervlak en daarmee gepaard gaande grotere stikstofemissies.