Hardenberg

Gemeenten: niet meer Natura2000

Door de redactie

De gemeenten Hardenberg, Staphorst en De Wolden willen samen met organisaties uit de agrarische en bouwsector voorkomen dat er meer Natura2000-gebieden worden benoemd in deze gemeenten. Ze vrezen negatieve (sociaal)economische gevolgen. Gezamenlijk maken ze hun standpunt kenbaar in een brief aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland hebben vorig jaar onderzoek afgerond naar belangrijke vogelgebieden in Nederland en de beschermingsstatus daarvan. In het rapport worden 39 nieuwe Important Bird Areas (IBA's) geïdentificeerd, waaronder het Reestdal en de voormalige vloeivelden in Slagharen-De Krim. In het verleden werden vrijwel alle IBA's in Nederland aangewezen als Natura2000-gebied.

In reactie op dit onderzoek heeft de Hardenbergse gemeenteraad in november een motie aangenomen waarin het standpunt wordt ingenomen dat er geen nieuwe Natura2000-gebieden moeten worden aangewezen en waarin het college wordt opgedragen dit standpunt over te brengen aan het ministerie, na overleg met de agrarische en bouwsector. De gemeente heeft daarop een brief opgesteld waarbij de inhoud is afgestemd met onder meer LTO Noord, VNO-NCW regio Zwolle en Bouwend Nederland afdeling Noordoost Overijssel. Ook in De Wolden en Staphorst zijn soortgelijke moties aangenomen. De brief wordt verstuurd naar de minister, maar ook naar provincies Drenthe en Overijssel en terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Vrienden van de Vloeivelden.

In een reactie noemen de gemeenten Het Reestdal en de Vloeivelden prachtige natuurgebieden, mede door inspanningen van de terreinbeheerders, overheden en lokale organisaties, maar geven zij ook aan dat de noodzaak van verdergaande bescherming hen ontgaat. Zij vrezen dat de aanwijzing als Natura2000-gebied onvoorspelbare sociaaleconomische gevolgen kan hebben en noemen de timing in verband met de stikstofproblematiek hoogst ongelukkig.

Criteria

Of de brief het gewenste effect zal sorteren is afwachten. SOVON en Vogelbescherming hebben hun lijst met nieuwe IBA's opgesteld op basis van tellingen en (Europese) regelgeving. De genoemde gebieden voldoen aan de criteria voor IBA's, het belang van deze gebieden voor beschermde vogelsoorten is duidelijk. De beslissing of gebieden worden aangewezen als Natura2000 is aan het Rijk.