Hardenberg

Gemeente scherpt MER Plukon aan

Door de redactie

De uitbreidingsplannen van Plukon, waarvoor zij twee hectare grond heeft aangekocht van het voormalige terrein van Wehkamp op bedrijventerrein Rollepaal, blijft de gemoederen van buurtbewoners bezighouden. Zij ondervinden geur- en geluidshinder van de kippenslachterij en zijn onder andere ook bezorgd over de mogelijke overdracht van virussen.

 

Vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan werd tijdens een recent gehouden overleg met de gemeente en een afvaardiging van Plukon door omwonenden onder andere betoogd dat uit diverse onderzoeken steeds meer duidelijk wordt dat levend pluimvee in de buurt van mensen voor overdracht van virussen kan zorgen. Omdat de emissie, die naar hun zeggen, bij Plukon wordt geproduceerd door het slachten van tweehonderdzestigduizend kippen vanuit allerlei stallen, neerdaalt op de woningen en basisschool in de directe omgeving, willen zij graag weten wat de gemeente doet om gezondheidsrisico's bij de uitbreidingsplannen van Plukon te voorkomen. Volgens de gemeente wordt in de nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER), die op advies van de commissie MER nader is bekeken, op deze materie ingegaan. De gemeente geeft aan dat hierover contact is geweest met de GGD. Zij zou hebben geconcludeerd dat de aspecten geur en geluid door de voorgenomen uitbreiding niet zodanig veranderen dat er sprake is van een toename van gezondheidsrisico's.

De gemeente laat desgevraagd verder aan de omwonenden weten dat in de nieuwe MER alleen enkele ruimtelijke onderzoeken zijn aangescherpt en verduidelijkt, maar dat de inhoud van het bestemmingsplan niet is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan en de Milieu Effect Rapportage (MER) ook niet. De gemeente geeft aan dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad nog wel ingesproken worden en dat diegenen, die een zienswijze hebben ingediend naar aanleiding van het ontwerp-bestemmingsplan, na de vaststelling een beroepschrift kunnen indienen bij de Raad van State.