Hardenberg

Gemeente Hardenberg schakelt verzekering in voor eventuele schadeclaims

Door de redactie

Sinds 2011 zijn gefaseerd projectmatige werkzaamheden uitgevoerd aan en langs het kanaal Almelo-de Haandrik. De meeste werken zijn in opdracht van de provincie Overijssel uitgevoerd. Een groot aantal bewoners uit verschillende gemeenten en woonachtig langs het kanaal hebben de afgelopen jaren en met name in 2018 aangegeven dat sinds de uitvoering van werkzaamheden schade is opgetreden aan diverse panden en percelen.

unknown

De provincie Overijssel heeft inmiddels meer dan 100 schadeclaims ontvangen. De voornaamste meldingen hebben betrekking op verzakkingen van huizen, scheuren in muren en wateroverlast. De schademeldingen zijn afkomstig uit de gemeente Hellendoorn, Twenterand, Ommen en Hardenberg. Een gedeelte van de bewoners heeft zich inmiddels verenigd in een stichting. De provincie heeft voor het overgrote deel die claims afgedaan. Voor een aantal claims loopt nog een procedure. Nu in 2019 meer dan 110 claims zijn ingediend heeft de provincie de procedures stil gelegd en aangegeven alle schadegevallen, ook die in een vorig stadium zijn afgedaan opnieuw bij het onderzoek te willen betrekken. Ook zijn alle geplande werkzaamheden aan het kanaal door de provincie voorlopig stil gezet.

Verbanden met gemeente en waterschap

Onderzoeksbureau Deltares heeft van de Provincie de opdracht gekregen onderzoek uit te voeren naar de oorzaken en gevolgen. Hierbij wordt in de volle breedte gekeken naar causale verbanden. Hoewel het niet in de lijn der verwachting ligt kan het dus ook zijn dat er verbanden worden gelegd met door gemeenten of door een waterschap uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen decennia. Voor de gemeente betekent dit in eerste instantie informatie te verstrekken over uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld wegverhardingen en de riolering laat het college van B en W van de gemeente Hardenberg weten.

Verzekering geïnformeerd

Op voorhand is er geen aanleiding te veronderstellen dat de gemeente aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. De gemeente Hardenberg heeft voor de zekerheid wel de verzekering geïnformeerd. De verzekeraar van de gemeente zal eventuele aanspraken van de provincie uiteraard zelf beoordelen. Met een vergoeding van schade door de provincie, namens de gemeente, is dus nog niet erkend dat de gemeente schadeplichtig is. De provincie neemt eenvoudigweg de last en daarmee ook de bewijslast voor het aansprakelijk stellen van de gemeente op zich.