Hardenberg

Geen onafhankelijk onderzoek naar lekkage NAM

Door de redactie

De gemeente Hardenberg zal vooralsnog niet aandringen op onafhankelijk onderzoek naar de lekkage van ontzwavelingsvloeistof bij de locatie van de NAM in Collendoorn. De NAM voert zelf onderzoek uit en deelt de uitkomst daarvan met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de provincie en de gemeente. Het college van B&W wil eerst de resultaten van dit onderzoek en de bevindingen van het SodM afwachten. Dat blijkt uit de antwoorden die het college geeft op vragen van GroenLinks Hardenberg.

Op 2 januari constateerde de NAM dat er op de locatie aan de Slagenweg in Collendoorn de vloeistof Absorbital 400 was weggelekt en in een sloot was terechtgekomen. De NAM gebruikt deze vloeistof om zwavel van het gewonnen gas te scheiden. De vloeistof is bij directe aanraking of inademing gevaarlijk voor de gezondheid. Bij lekkages moet de locatie worden afgezet en het vrijkomende materiaal door deskundig personeel worden opgeruimd. Na het constateren van de lekkage op 2 januari is de NAM direct overgegaan om het lek te dichten, het terrein af te zetten en de sloot af te dammen. Het water in de sloot is op 3 januari opgepompt en afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie. Een dag later zijn de slootbodem en de grond in het talud afgegraven en eveneens naar een erkende verwerker afgevoerd. Er wordt nog onderzocht in hoeverre de grond op de locatie van de NAM is verontreinigd en of er sanering nodig is.

Naar aanleiding van de lekkage stelde GroenLinks Hardenberg vragen aan het college van B&W van Hardenberg. De fractie vindt een intern onderzoek door de NAM onvoldoende en vroeg het college om bij het SodM aan te dringen op onafhankelijk onderzoek. Het college liet weten daar vooralsnog geen aanleiding toe te zien. Het wil eerst de resultaten van het onderzoek van de NAM en de bevindingen van het SodM afwachten. Op basis daarvan kan het college eventueel alsnog besluiten het SodM te verzoeken om een onafhankelijk onderzoek te laten instellen.

Geen gevaar voor mens en dier

GroenLinks wilde ook van het college weten of de lekkage heeft geleid tot gezondheidsrisico's voor omwonenden en/of dieren. Volgens het college is dat niet het geval. Omdat de locatie van de NAM niet direct grenst aan een woonperceel en de stoffen zich niet ver hebben verspreid, wordt verondersteld dat er geen gevaren zijn geweest voor mens en dier.