Hardenberg

Geen grote toename speciaal onderwijs

Door de redactie

Het aantal kinderen dat naar het speciaal basisonderwijs gaat is afgelopen jaar weer gestegen met ruim 2000 leerlingen. Dat blijkt uit de laatste cijfers die het Algemeen Dagblad heeft opgevraagd. Volgens het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) is de rek eruit. Dit meldt Algemeen Dagblad. De redactie heeft de Professor Waterinksschool in Hardenberg gevraagd hoe de situatie is in de gemeente Hardenberg.

De Wet Passend Onderwijs van 2014 had ervoor moeten zorgen dat meer zorgleerlingen in het regulier basisonderwijs konden blijven. Door meer aanpassingen zouden zij niet naar het speciaal onderwijs hoeven, wat beter voor hun ontwikkeling zou zijn. Op de professor Waterinkschool, school voor speciaal basisonderwijs in Hardenberg, constateren ze eveneens een lichte groei van het aantal leerlingen. Echter niet een zodanige groei als in andere gebieden in ons land. Het leerlingenaantal is van 130 naar 140 leerlingen gegaan op de Professor Waterinkschool. De instroom van nieuwe leerlingen komen in alle groepen voor, 7 leerlingen van 10-12 jaar; 10 leerlingen van 8 tot en met 9 jaar; en negen leerlingen van 4 tot 7 jaar.

Eind van de mogelijkheden

"Reguliere basisscholen doen hun uiterste best om de afspraken in de wet 'Passend Onderwijs' uit te voeren. De eerste jaren zagen we dan ook een lichte daling van het aantal leerlingen in het speciaal (basis-) onderwijs. Leerkrachten in het reguliere basisonderwijs ervaren, op dit moment, dagelijks de druk om leerlingen zolang mogelijk van een passend aanbod te voorzien. Leerkrachten en reguliere basisscholen moeten helaas soms toch constateren dat ze aan het einde van hun mogelijkheden zijn gekomen. Deze situatie leidt tot een flinke taakverzwaring en doet de 'gewone' leerling, de leerling met extra onderwijsbehoefte, maar ook de leerkracht voor de groep, geen goed", laat Henk Brink, voorzitter van het bestuur van CHRONO, weten. "Vooral leerlingen met gedragsproblematiek worden op dit moment opgevangen in het Speciaal Basisonderwijs. De reguliere scholen weten zich over het algemeen goed te redden met leerlingen die wat moeilijker leren".

Thuisnabij Onderwijs

Een andere reden van de groei is het feit dat de Professor Waterinkschool steeds meer kinderen thuisnabij onderwijs kan bieden. Kinderen met gedragsproblematiek kregen in het verleden een zogenaamde clusterindicatie en gingen dan naar scholen voor speciaal onderwijs in Zwolle naar de Ambelt of de Twijn of naar de Elimschool in Hellendoorn. "Thuisnabij onderwijs betekent nu, voor Hardenberg en omgeving, in verreweg de meeste gevallen dat leerlingen naar de Professor Waterinkschool gaan. Het team van de professor Waterinkschool zet in op goed onderwijs voor alle kinderen die vastlopen in het regulier basisonderwijs. Voor de kinderen die thuisnabij onderwijs volgen en woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg betekent dit een veel kortere reistijd en vaak niet met taxibusjes. Voor de gemeente Hardenberg betekent dat een besparing op vervoerskosten", vertelt Henk Brink.