Hardenberg

Feestelijke opening De Wegwijzer

Door de redactie

Op 19 september opent wethouder Gitta Luiten samen met directeur Lidy Tuin en twee prominente dorpsbewoonsters van Schuinesloot het nieuwe gebouw van cnbs De Wegwijzer in een aangepast MFC te Schuinesloot. Deze officiële opening voor genodigden vindt plaats om 15.00 uur.

Ouders, kinderen, inwoners van Schuinesloot en overige belangstellenden kunnen het gebouw bezichtigen op de avond van deze feestelijke dag van 19.00 uur tot 21.00 uur onder het genot van een hapje en een drankje. Ook aan de leerlingen wordt die avond gedacht, zij worden verrast met een passend cadeautje en een leuke voorstelling.

Ontstaan

De nieuwbouw van De Wegwijzer is ontstaan uit een gezamenlijk overleg van alle schoolbesturen uit de gemeente Hardenberg en de gemeente Hardenberg zelf. Vanuit dit overleg waarin De Wegwijzer ook participeerde, is er een Integraal Huisvestingsplan ontstaan, waarin de situatie van elke school beschreven staat, ook dat van De Wegwijzer.

"De reden van dit overleg was, de toenemende druk vanuit de overheid om te bezuinigen, maar tegelijk ook de kwaliteit omhoog te brengen. We denken dan aan bijvoorbeeld het passend onderwijs, opbrengstgericht werken en andere nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Het gaat dus hoofdzakelijk om de kwaliteit van ons onderwijs, maar daarbij ook om de leefbaarheid van een dorp of kern, zoals in dit geval het dorp Schuinesloot, te continueren. Voor ons was het belangrijk om de sociale cohesie in ons dorp te bevorderen. We denken dan aan de vraag vanuit de maatschappij om het onderwijs en dorp/kern meer te integreren. Dus meer aandacht voor burgerschapsvorming en dergelijke. Ook was het voor ons van belang om rekening te houden met de behoefte aan flexibele vormen van onderwijshuisvesting, bijvoorbeeld met de veranderende vormen van onderwijs en de wisselende leerlingaantallen op onze school. Er is vanaf 2011 intensief overleg gevoerd over de huisvesting van de scholen in de gemeente Hardenberg en daarbij ook over de zelfstandige school in Schuinesloot", aldus directeur Lidy Tuin.

Verschillende scenario's, zoals renovatie van de oude school, fusies met andere scholen en dergelijke zijn de revue gepasseerd, waarbij de directeur en haar bestuur toch steeds weer opteerden voor het behoud van een nieuwe moderne school in Schuinesloot. Het belangrijkste doel voor directeur en het bestuur was, leegloop in het dorp te voorkomen, de leefbaarheid te behouden en daarbij kwalitatief goed onderwijs te willen realiseren in een multifunctioneel gebouw, waar ook dorpsbewoners terecht kunnen voor sport en ontmoeting op sociaal- en maatschappelijk vlak.

Middelen

De Gereformeerde kerk heeft meegewerkt aan de verkoop van het Oude Trefpunt, wat niet meer voldeed aan de huidige eisen van deze tijd. Uit eigen middelen van het schoolbestuur is de aankoop van Ons Trefpunt gerealiseerd en daarbij door uit eigen toegestane middelen te investeren in de nieuwbouw, was het mogelijk in combinatie met de nieuwbouw van de school een MFC te realiseren. Op deze wijze is de leefbaarheid en kwalitatief goed onderwijs zo thuis nabij voor de komende decennia gegarandeerd.

Met de subsidie van de gemeente, het bedrag van het bestuur en het aangekochte dorpshuis is een prachtig MFC gebouwd met een school, een vernieuwde gymzaal, mogelijkheden voor toneel en muziekvoorstellingen en ruimten waar vergaderingen, verjaardagen en kleine feestjes kunnen worden gehouden.

Tevreden en trots

Directeur Lidy Tuin is erg tevreden en trots op wat er gerealiseerd is. Vooral ook omdat het besluit er is gekomen in goed overleg met gemeente Hardenberg en de overige schoolbesturen. De meerjarenvisie van de gemeente Hardenberg om kleine dorpen niet leeg te laten lopen, is hierbij tot zijn recht gekomen.

De nieuwe school omarmt de gymzaal (gebouwd in 1981) en het oude aangekochte gedeelte. Het kenmerkt zich door vier goed ingerichte instructielokalen met stilteruimtes en leerwerkpleinen voor onder- en bovenbouw.

"Op dit moment telt de school 90 leerlingen. Er is bij de bouw rekening gehouden met wisselende leerlingaantallen. Dit betekent dat we voor ons onderwijs meer gebruik gaan maken van onderwijsomgevingen elders in de school en buiten de groep. Er zijn open leerzones en leerwerkruimtes buiten het lokaal ontstaan. Het klaslokaal krijgt een andere functie in ons onderwijs. Het wordt steeds minder een 'klassiek bolwerk van instructie' maar eerder een soort 'thuisbasis". In ons onderwijs zien we veel ontwikkelingen, meer individu, minder groep, differentiatie De school heeft een dorpsfunctie. Dorpsgebonden organisaties kunnen activiteiten organiseren in de school door medegebruik van ruimtes. Er is een verregaande samenwerking met de plaatselijke zorgboerderij "Het boerdereitje". De bewoners van de zorgboerderij integreren op deze manier met het dorp en de school. De school beschikt over een buitenspeelruimte. Deze ruimte is openbaar toegankelijk voor kinderen uit het dorp en eventuele evenementen.

"Ons doel: 'Een bruisend hart in ons dorp te creëren waarin de school het belangrijkste middelpunt is en daarbij openstaat voor buurtbewoners, zowel 's avonds als overdag" hebben we behaald. De wereld om ons heen verandert snel, bouwen met visie betekent dan ook in gesprek blijven met onze omgeving. Een goede communicatie met ouders en het dorp is belangrijk. Samen zijn we op weg naar een mooie toekomst", vertelt Lidy

Op de foto van links naar rechts de bouwcommissie: voorzitter van het bestuur, Marco Welink, directeur Lidy Tuin en lid van het bestuur, Michel Bakker.