Hardenberg

Extern salderen stikstofruimte en verleasen mogelijk in Overijssel

Door de redactie

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten extern salderen en verleasen van stikstofruimte van veehouderijen met stikstof- en fosfaatrechten mogelijk te maken. Dit vergroot de mogelijkheden om vergunningen te verlenen, zonder dat dit leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Overijssel. In Overijssel zijn dit jaar ruim 100 vergunningen definitief verleend. Momenteel zijn er nog 500 aanvragen in behandeling, veruit het grootste deel daarvan is afkomstig van de agrarische sector. Extern salderen is voor deze aanvragers een van de weinige mogelijkheden om een vergunning te krijgen.

Extern salderen houdt in dat bedrijven in hun aanvraag voor een natuurvergunning gebruik mogen maken van (een deel van) de stikstofruimte van een ander bedrijf. Het is mogelijk de stikstofruimte van een ander bedrijf geheel of gedeeltelijk over te kopen. Ook is het mogelijk tijdelijk gebruik te maken van de stikstofruimte van een ander bedrijf (verleasen). Dit laatste kan bijvoorbeeld passend zijn als er maar tijdelijk stikstofruimte nodig is, bijvoorbeeld voor de duur van een bouwproject.

Al eerder was besloten salderen met bemeste percelen mogelijk te maken. Omdat een perceel niet meer bemest wordt, ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld woningbouw. De aanbieder van stikstofruimte mag niet de volledige hoeveelheid stikstofruimte verkopen/verleasen: dertig procent van de ruimte die betrokken is bij de transactie vervalt: dat komt ten goede aan de daling van de stikstofneerslag op de natuur.

15 oktober

Vergunningaanvragen waarbij het om stikstof gaat, moeten vergezeld gaan van een berekening met AERIUS. Dat is een rekentool van het RIVM, die aangeeft of er een vergunning nodig is in verband met de stikstofdepositie. Deze rekentool krijgt, volgens de huidige verwachting, op 15 oktober een nieuwe versie. Vergunningaanvragen moeten een berekening aanleveren vanuit deze nieuwe versie van AERIUS.

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat extern salderen en verleasen vanaf 15 oktober mogelijk is. Gemeenten, omgevingsdiensten, adviseurs en initiatiefnemers worden geïnformeerd over het besluit van de Gedeputeerde Staten. In enkele andere provincies is extern salderen en verleasen eveneens mogelijk, er zijn ook provincies die hier later een besluit over nemen.

Stikstof

Verminderen van de stikstofneerslag is één van de grootste opgaven waar we in Overijssel voor staan in de komende jaren. Op veel plaatsen is teveel stikstof in de bodem terecht gekomen. Daardoor neemt de biodiversiteit af. Diverse boomsoorten, planten, dieren en insecten dreigen te verdwijnen. De natuur komt in een neerwaartse spiraal terecht. Het hele ecologische systeem gaat dan minder goed functioneren en er ontstaan risico's onder meer voor voedselvoorziening, economie en gezondheid.

In Overijssel nemen we daarom maatregelen om de natuur te versterken en de stikstofdepositie terug te dringen. Met een gebiedsgerichte aanpak in Overijssel werken we samen met inwoners en bedrijven aan oplossingen en verminderen van de stikstofneerslag Zo ontstaat er een balans waarin robuuste natuur en economische ontwikkeling beide mogelijk zijn. Meer informatie? Kijk op www.overijssel.nl/stikstof.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer