Hardenberg

Detailhandel mag op locatie 'Je Eigen Kraam'

Door de redactie

OpKoers.nu heft onlangs vragen gesteld aan het college met betrekking tot het pand tot het pand 'Je Eigen Kraan' aan de Hessenweg 27 in Heemse. Het college van B en W van de gemeente Hardenberg laat het volgende weten:

"Het perceel Hessenweg 27 in Hardenberg is gelegen in de beheersverordening 'Hardenberg-Wonen' en heeft hierin de bestemming 'woongebied', met daarbij de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 2'. De bestemming 'woongebied' laat het bestaande aantal woningen toe. De aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel -2' laat detailhandel en een supermarkt toe met dien verstande dat een supermarkt een maximale bedrijfsvloeroppervlakte van 500 m2 mag hebben.

Op basis van deze bestemming is het toegestaan om ter plaatse detailhandel uit te oefenen. Detailhandel is in de beheersverordening gedefinieerd als 'het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling voor de verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit'. De detailhandel is niet beperkt tot specifieke producten of productgroepen. Voor het in gebruik nemen van een pand conform de bestemming is geen specifieke vergunning nodig. Dit betekent dat voor het huidige gebruik van het pand dan ook geen vergunning is aangevraagd en/of verleend. De eigenaar en of de gebruiker van het pand zal moeten voldoen aan de regels die horen bij de bestemming van het betreffende pand. Indien hier aanleiding toe is zal er een controle op dit punt plaatsvinden".