Ommen

De keus is de Vechtkade afsluiten

Door de redactie

Bij de start van de huidige raadsperiode in de gemeente Ommen werd in het bestuursakkoord vastgelegd dat er voor de langere termijn maatregelen moeten komen voor een veilige en goede doorstroming van het verkeer van en naar Zwolle, zonder dat daarbij het centrum van Ommen onnodig wordt belast. Allerlei mogelijke varianten en oplossingsrichtingen werden in kaart gebracht en is gekozen voor de variant waarin de Vechtkade wordt afgesloten.

Er is vaak gesproken en nagedacht over de verkeersstructuur in het centrum van Ommen. Na de meest ingrijpende verandering, de realisatie van de rondweg, is er nog steeds geen sprake van een ideaalplaatje. Vooral het vele verkeer op de Vechtkade legt druk op de leefbaarheid en het verblijfsklimaat in het centrum. Meer dan 7000 auto's passeren hier elke dag, waarvan een derde doorgaand verkeer is. En de kruising aan de noordkant van de Vechtbrug biedt geen optimale veiligheidssituatie voor fietsers en voetgangers. Op 14 februari 2019 werd tijdens een informele bijeenkomst van de gemeenteraad een plan van aanpak gepresenteerd voor een structurele oplossing. De gemeenteraad gaf daarbij aan dat ze graag eerst een goed beeld wilden hebben van het huidige verkeersgedrag, en de doorgaande routes door Ommen.

Veel overlast

Daarom heeft in de zomer van 2019, met steun van de Provincie, een grootschalig en uitgebreid verkeersonderzoek plaatsgevonden met onder andere kentekenregistratie via camera's. De verkeerskundige analyse levert een aantal belangrijke conclusies op: 32 procent van het verkeer, dat gebruik maakt van de Varsenerdijk/Vechtkade is doorgaand verkeer; de dagelijkse rij wachtende auto's in het centrum veroorzaakt veel overlast en onveiligheid voor wandelaars en fietsers; de verkeersstromen over de Vechtkade en door de Pr. Julianastraat/Schurinkstraat zijn belangrijk; uit de praktijk blijkt dat lokaal en regionaal doorgaand verkeer de Vechtkade onverminderd blijft kiezen als route naar de N340; de verwachting is, dat het nieuwe knooppunt Varsen er niet toe leidt, dat de dagelijkse gebruikers 'automatisch' de route via afslag Balkerweg gaan nemen.

Uitgangspunten

Verschillende uitgangspunten werden vastgesteld. Ommen wil een aantrekkelijk centrum, dat verbonden is met de Vecht en waar het voor inwoners en gasten aangenaam verblijven is. Doorgaand verkeer zuid-noord (vice versa) kan niet anders dan over de brug, maar moet nog beter worden verleid om de N347-route te nemen (Coevorderweg, Slagenweg, Balkerweg).

De verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers, rondom de H. Mulertbrug moet worden verbeterd. Het centrum van Ommen moet zowel aan de West- als Oostkant goed toegankelijk blijven. De verkeersdrukte op de route Pr. Julianastraat/Schurinkstraat mag niet toenemen ten opzichte van de huidige situatie.

Structurele oplossing

De structurele oplossing voor de kern Ommen is het compleet maken van het netwerk van N-wegen. Door een hoogwaardige N-weg te realiseren tussen de N341/N347 en de N348 is het mogelijk om het doorgaande verkeer te geleiden buiten Ommen om. Het college van B en W van de gemeente Ommen geeft aan dat het niet realistisch is om te verwachten dat een dergelijke verbinding erbinnen tien tot vijftien jaar ligt.

Oplossingen op kortere termijn

Allerlei mogelijke varianten en oplossingsrichtingen die op kortere termijn mogelijk zijn werden in kaart gebracht. De beste keuze voor een veiliger, leefbaarder en gezelliger centrum van Ommen is volgens het college van B en W van B en W een variant waarin de Vechtkade wordt afgesloten. Het instellen van eenrichtingsverkeer, of het leggen van een knip in de weg zijn de mogelijkheden die kunnen voorkomen dat er een verkeerstoename is aan de Julianastraat/Schurinkstraat. Om het verkeer voldoende te verleiden om de rondweg, N347 te nemen wil het college van B en W deze weg opwaarderen tot 70 kilometer. Naast de Chevalleraustraat wil het college van B en W een vrij liggend fietspad aanleggen. Ook het kruispunt Pr. Julianastraat/H. Mulertbrug/Coevorderweg wordt aangepasten er worden andere maatregelen voorgesteld om sluipverkeer in de aanliggende straten te voorkomen. Om de veiligheid voor fietsers te verbeteren wil het college van B en W de bouw van een nieuwe fietsbrug over de Vecht nader onderzoeken. Net als de realisatie van een fietstunnel onder de Slagenweg, in de buurt van de rotonde bij de huidige Aldi supermarkt.

Vervolg

Over het plan is nog geen afstemming geweest met de samenleving. De gemeenteraad wordt gevraagd om op 28 januari een principebesluit te nemen, zodat het gesprek met de samenleving kan starten. Het college van B en W laat weten dat ze niet weer beginnen bij het nulpunt. In het verleden is al heel vaak met belangengroepen, inwoners en ondernemers gesproken. Vrijwel alle inzichten, zorgen en standpunten zijn wat dat betreft ook bekend. En het college van B en W heeft die ook mede afgewogen in de keuze voor de nu gekozen voorkeursvariant. Daarom is deze variant in de ogen van het college van B en W de basis. Wanneer het principebesluit is genomen worden de inwoners betrokken door middel van een internetconsultatie.