Hardenberg

De gemeente moet het overschot op de resultatenrekening van 2018 inzetten voor onderwijs, zorg en duurzaamheidsdoelen

Door de redactie

D66

De gemeente presenteerde onlangs positieve cijfers over het jaar 2018. We houden miljoenen over op de begroting en dat is toch mooi nieuws. Dat betekent voor ons dat er nu geld is om nieuwe initiatieven te nemen om onze ambities kracht bij te zetten. Vorig jaar werd er in de begroting voor dit jaar gezegd dat we veel te doen hebben op het gebied van onder andere onderwijs, zorg en duurzaamheid. Helaas stond daar (nog) geen geld tegenover om die onderwerpen goed te adresseren. Dat kan nu wel!

CDA

Het CDA vindt dat deze domeinen continue aandacht moeten krijgen, het zijn immers centrale items in deze tijd. Het huidige coalitieakkoord, waarin het CDA deelneemt, heeft veel aandacht en geld uitgetrokken voor deze domeinen. In het coalitie akkoord is ruimte gemaakt voor hogere bouwkosten van scholen. De ontwikkeling van één loket voor aanvragen met betrekking tot cultuur, sport en educatie is in een ver gevorderd stadium. Hardenberg als meest toegankelijke gemeente met straks een nieuw Medisch Centrum.

Het CDA vindt de stelling wat tekort doen aan de problemen waar agrariërs voor staan als het gaat om asbestsanering en een thema als koopwoningen voor jonge gezinnen. Zomaar enkele items die ook aandacht verdienen.

VVD

Half november vorig jaar verwachtte de wethouder financiën nog een tekort van 3 miljoen euro. Dat de accountant 6 weken later een positief resultaat vaststelt van ruim 12 miljoen euro is fantastisch, maar laat ook zien dat het gemeentebestuur om het vriendelijk te zeggen, te weinig grip heeft op haar financiële positie. Daarom is het nu onverstandig om zonder goede onderbouwing geld uit te geven te meer omdat de jaarrekening ook laat zien dat de gemeente nog een schuld heeft van ruim 130 miljoen euro, en dat het resultaat met name het gevolg is van de goede economische omstandigheden. Voor onderwijshuisvesting liggen plannen die samen met de scholen zijn gemaakt, de zorg heeft alle aandacht en voor de duurzaamheidsdoelstellingen wachten we op plannen die ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Wat ons betreft mag het overschot in afwachting daarvan gebruikt worden om de schuld verder af te lossen zodat er ruimte ontstaat om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

50PLUS

Het inzetten van het resultaat over 2018 voor onderwijs, zorg en duurzaamheid klinkt sympathiek maar toch wil 50PLUS Hardenberg dit met klem ontraden.

De belangrijkste reden is wanneer je gaat 'potverteren' en er ontstaan te korten, hoe dan ook, bij de bedrijfsvoering deze niet kunnen worden opgevangen.

50PLUS Hardenberg verbaast zich over het feit dat D66 onlangs tegen een motie stemde van 50PLUS Hardenberg om alleen de overschotten op de WMO daadwerkelijk te reserveren voor de WMO.

OpKoers.nu

Alhoewel dit een begrijpelijke gedachte betreft, denken wij als Opkoers.nu dat hier voorzichtig mee omgegaan dient te worden. Het overschot op de jaarrekening betreft hoofdzakelijk onverwachte meevallers. De algemene reserve is inmiddels wel op een niveau dat er mogelijkheden zijn om te kijken welke taken een extra bijdrage vragen. Op het onderwijs en de zorg zullen wij op gemeentelijk niveau echter weinig invloed kunnen uitoefenen. Wat Opkoers.nu een belangrijk punt vindt en wat hier aan gelinkt is betreft het meer aandacht besteden aan preventie, zoals de jeugd meer in beweging krijgen. Hierdoor kan in een vroeg stadium overgewicht voorkomen worden en zullen de zorgkosten uiteindelijk lager uitvallen.

ChristenUnie

Wij denken dat er verwezen wordt naar het rekeningresultaat van de jaarrekening 2018, de begroting 2019 kende geen overschot. Als ChristenUnie vinden wij het de primaire taak van de lokale overheid om te zorgen voor onze naaste en vooral diegene die het tijdelijk of permanent niet lukt. Investeren doen wij dus graag in zorg! Op het gebied van duurzaamheid zien wij ook grote uitdagingen, maar dat doen wij graag overwogen. En dan het onderwijs, het is vast een stelling van D66, want daar gaan wij niet over als gemeenteraad behalve de gebouwen.

PvdA

Het is een goed gebruik om overschotten op de resultatenrekening te storten op de algemene rekening. De vraag is echter of er wel zoveel overblijft. Een deel wordt namelijk doorgeschoven naar projecten die nog niet af zijn en daarnaast zijn er nog kosten van de ontvlechting met Ommen.

Wij denken dat het goed is om in te zetten op zorg en duurzaamheid. De energietransitie biedt kansen en we zien nog te weinig initiatieven in onze gemeente dat de bevolking kan meeprofiteren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ingezet wordt op werk voor iedereen die kan en wil. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar jongeren. Als er voldoende opleidings- en stageplekken zijn voor onze jeugd dan is ook de kans groter dat die jongeren in de regio Hardenberg gaan wonen.