Ommen

Corona heeft invloed op organisatie gemeente Ommen

Door de redactie

Het college van B en w van de gemeente Ommen laat in een raadsbrief weten wat de effecten zijn op de organisatie. In een raadsbrief van 20 mei had het college al medegedeeld dat er een bijstelling kwam in de programmering. "Op dat moment was er een positieve verwachting dat na de zomervakantie er weer meer regulier gewerkt zou kunnen worden in de organisatie. Maar nu ook in Oost Nederland er een flinke toename is van het aantal coronapatiënten moet dit beeld fors worden bijgesteld. Ook onze organisatie wordt getroffen door corona", laat de burgemeester weten.

In de raadsbrief staat dat men er vanuit gaat dat dit nog voortduurt tot het eerste van het jaar 2021. Ook is er de afgelopen tijd ondanks alle beperking nog veel gerealiseerd. "Veel zaken staan op groen en verlopen volgens planning. Dit betekent niet dat de impact van alle wijzigingen en extra werkzaamheden niet fors zijn geweest. Er zijn ook zorgen voor onze medewerkers de komende periode. De extra inzet van medewerkers in het afgelopen halfjaar is niet langdurig meer te continueren. De noodzaak om heel ad-hoc te werken in de crisis-organisatie in combinatie met de reguliere planning, geeft een continue druk op deadlines en daarmee belasting van medewerkers. Dit alles los van de persoonlijke impact die er is voor medewerkers en hun naasten als gevolg van de coronacrisis. Zeker nu het coronavirus ook onze regio echt heeft bereikt worden zij hier ook heel letterlijk mee geconfronteerd. Het zijn van een kleine organisatie heeft hierin zijn beperkingen. Anderzijds zijn juist onze medewerkers 'generalist' en prijzen we ons gelukkig met Juist een heel wendbare kleine organisatie. Hoewel de sfeer en inzet van medewerkers onverminderd groot is, neemt de kwetsbaarheid toe en vereist goed werkgeverschap dat wij hierop anticiperen".

Op dit moment is de gemeente bezig om voor een aantal taakvelden verdere versterking te organiseren c.q. een achter vang in te richten om de belasting in de eigen organisatie te verlagen. Het betreft hier onder meer taakvelden openbare orde en veiligheid, handhaving, communicatie, bedrijfsvoering en uitvoering van de Tozo regelingen. "Ook zullen we meer reguliere werkzaamheden moeten uitbesteden om de planning te halen. Daar waar dit budgettaire effecten heeft, zullen wij u in de reguliere cyclus infomeren. Zoals toegezegd worden de aan corona te relateren kosten apart geboekt en ontvang u hierover voor eind van dit jaar een rapportage. We zetten daarbij maximaal in, om zoveel mogelijk de planning en de uitvoering van de 'reguliere' taken te continueren, maar zijn we soms genoodzaakt concessies te doen in planning en wijze van uitvoering. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan processen, waarbij we inspraak moeten en willen organiseren".