Hardenberg

Convenant bollenteelt aangescherpt

Door de redactie

Het in Hardenberg gesloten convenant bollenteelt, dat moet leiden tot het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, wordt verlengd en aangescherpt. Dat is de uitkomst van een tussentijdse evaluatie eerder dit jaar.

In het convenant bollenteelt hebben bloembollentelers, omwonenden, gemeente Hardenberg en de lokale LTO-afdeling, afgesproken dat alle partijen zich inzetten voor het treffen van maatregelen die het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt teruggedrongen. Ook moet de uitstoot van die middelen naar omwonenden en natuur worden verminderd. Het convenant bevat vooral gedragsregels voor de deelnemende telers. Sinds ondertekening van het convenant in 2017 zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van landbouw in het algemeen en gewasbescherming in het bijzonder.

Kringlooplandbouw en weerbare gewassen

In september 2018 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beleid vastgesteld dat is gericht op de overstap naar kringlooplandbouw. Niet langer ligt het accent op steeds goedkoper produceren maar wordt gestreefd naar verlaging van het grondstoffenverbruik en een vermindering van de druk op de leefomgeving.

In april 2019 bracht het ministerie van LNV de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 uit. Daarin is het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet meer vanzelfsprekend. Door weerbare planten en teeltsystemen toe te passen wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk voorkomen. Waar die middelen nog wel nodig zijn moeten dit laagrisico middelen zijn, die bovendien zo worden gebruikt dat ze nagenoeg niet in het milieu en de omgeving terechtkomen.

Bestrijdingsmiddelen in urine omwonenden

Ook in april 2019 bracht het RIVM het rapport 'Bestrijdingsmiddelen en omwonenden' uit. Daaruit blijkt dat er meetbare concentraties bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen in de lucht en in de urine van omwonenden, maar dat die concentraties geen risicogrenzen overschrijden. Daarmee waren alle vragen over gezondheidsrisico's echter niet weggenomen. In een vervolgadvies van 9 juni 2020 pleit de Gezondheidsraad daarom voor toepassing van het voorzorgsbeginsel, waarbij een zo laag mogelijke blootstelling aan bestrijdingsmiddelen het uitgangspunt is.

Aanscherping

Met het oog op de bovenstaande ontwikkelingen is tijdens de laatste evaluatie, in januari dit jaar, besloten het convenant niet alleen te verlengen, maar ook op punten aan te scherpen. Alle partijen onderschrijven namelijk de landelijke ambitie te komen tot een trendbreuk in het denken over gewasbescherming: het doel is een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen waarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk wordt voorkomen en waarbij de dan nog noodzakelijke bestrijding gebeurt zonder noemenswaardige uitstoot in de omgeving.