Hardenberg

CDA: Waar blijft de stikstofruimte?

Door de redactie

Het CDA is bezorgd over de ontwikkelingen rondom stikstof. De gebiedsgerichte aanpak stikstofreductie van de provincie kan grote impact hebben op het buitengebied, infra- en bouwprojecten en industrie in de gemeente Hardenberg. Daarom heeft de CDA-fractie vragen aan B&W van de gemeente Hardenberg gesteld over de ruimte om zeggenschap te hebben in dit proces.

De provincie Overijssel heeft als doel in gezamenlijkheid kansen en knelpunten te benoemen om vervolgens een agenda op te stellen voor duurzame landbouw, natuurherstel en ontwikkelperspectief voor de toekomst. Het CDA vindt het belangrijk dat daarbij ook de algemene belangen van inwoners van de gemeente Hardenberg goed vertegenwoordigd worden, maar dat ook (agrarisch) ondernemerschap gestimuleerd blijft worden.

Naar aanleiding van de discussie over de aanpak van stikstof heeft de provincie Overijssel besloten om te werken volgens een gebiedsgerichte aanpak (GGA). De provincie is in zes gebieden verdeeld met als hoofddoel het oplossen van knelpunten voor ontwikkelingen die stikstofruimte nodig hebben op korte termijn. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar versterking van de natuur en het verbinden van stikstofopgaven met andere ontwikkelingen zoals energietransitie. Per gebied is er een zogenoemde gebiedstafel, waar het gesprek gevoerd wordt tussen de stakeholders, waaronder terreinbeheerders, natuurorganisaties, de agrarische sector, waterschappen en ook de gemeente. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de stikstofaanpak ligt bij Provinciale Staten, die een gebiedsagenda zal vaststellen. Het CDA vindt het belangrijk dat de juiste partijen in dit proces tijdig betrokken worden om zo invloed te hebben op de impact die de agenda heeft op het buitengebied, infra- en bouwprojecten en industrie in de gemeente Hardenberg.

Reactie

In de beantwoording van vragen laat het college weten dat stikstofreductie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, waarbij iedere sector die kan bijdragen aan een oplossing vertegenwoordigd moet zijn aan de gebiedstafel. De gebiedsagenda krijgt vorm in 2021. Dat betekent dat enige haast is geboden om zeggenschap te organiseren. Het college is aan het onderzoeken hoe de gemeente Hardenberg daarin het beste partij kan zijn. Concreet wordt het idee om 'stikstofruimte' te kunnen bewaren voor toekomstige projecten benoemd. Het CDA vindt het van belang dat ondernemers (waaronder ook de agrarische sector) in de gemeente Hardenberg gestimuleerd worden parallel aan de bovengenoemde opgaven. Het college geeft als reactie dat het belangrijk is dat de sectoren blijven innoveren op het gebied van uitstoot van stoffen. De uitdaging ligt in eerste instantie bij de ondernemers zelf maar het college is voornemens hen te ondersteunen waar het kan door kennisontwikkeling en het netwerk in te zetten om innovaties te bevorderen.

Ook geeft het college aan dat het inderdaad kan zijn dat er na vergunningverlening of een herziening van het bestemmingsplan stikstof vrij komt van een voormalig agrarisch bedrijf. Deze stikstofruimte is gekoppeld aan de (milieu)vergunning van het bedrijf en kan worden verkocht, weggegeven of worden verleased (tijdelijk uitlenen) aan een partij die stikstofruimte nodig heeft. Momenteel is het college aan het onderzoeken hoe zij als gemeente daarin partij kunnen zijn, als tussenpersoon of als bemiddelaar en hoe zij deze stikstofruimte als gemeente kunnen bewaren voor toekomstige projecten.