Hardenberg

Bouwrijp maken Broeklanden-Zuid gestart

Door de redactie

Het eerste deel van het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid in Hardenberg wordt bouwrijp gemaakt. De bouw van bedrijfspanden kan begin 2020 starten. Op bedrijventerrein Broeklanden-Zuid krijgen ondernemers letterlijk de ruimte.

Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid grenst aan het bestaande bedrijventerrein Broeklanden. Tussen het kanaal Almelo-De Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, de Kuilenweg en de Broekdijk is ruimte voor twintig hectare nieuw bedrijventerrein. Het bestemmingsplan dat de komst van het bedrijventerrein mogelijk maakt, werd in het voorjaar onherroepelijk.

Het bedrijventerrein wordt in delen aangelegd. Het bouwrijp maken van het eerste deel is half september gestart. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Gelder in opdracht van de gemeente Hardenberg. Het eerste deel dat bouwrijp wordt gemaakt beslaat vier hectare en ligt aan de noordkant van het bedrijventerrein.

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van riolering, kabels en leidingen, watergangen en de bouwwegen. Daarnaast worden de kavels geschikt gemaakt voor de bouw van bedrijfspanden. Op de hoek van de Kanaalweg-Oost met de Broekdijk staat nog een boerderij. Deze wordt binnenkort gesloopt. Het eerste stuk van het nieuwe deel van de Frankrijkweg wordt in deze fase aangelegd. Het bouwrijp maken van het eerste deel van Broeklanden-Zuid is nog dit jaar klaar. Dat betekent dat de bouw van de bedrijfspanden daarna kan starten.

Volgende fase

Het bouwrijp maken van het volgende deel van Broeklanden-Zuid start in het voorjaar van 2020. Dan worden er aanvullende bouwwegen aangelegd. Ook wordt dan de Frankrijkweg helemaal doorgetrokken naar de Broekdijk. Hiermee ontstaat een korte rechtstreekse verbinding richting Bruchterveld. In 2020 worden ook de waterpartijen en het groen langs de randen van het gebied aangelegd. In een gebied van bijna negentien hectare groot kan circa 100.000 kubieke meter regenwater tijdelijk worden opgeslagen. Hiermee zorgen de gemeente en het waterschap Vechtstromen er samen voor dat zowel bedrijven als de omgeving droge voeten houden.

Veel vraag

De komst van het nieuwe bedrijventerrein is nodig omdat Hardenberg al jarenlang koploper is in Overijssel als het gaat om de verkoop van bedrijfsgrond. Naar verwachting is ook in de komende jaren veel vraag naar nieuwe bedrijfskavels. Daarbij is ook behoefte aan kavels die groter zijn dan twee hectare. Die ruimte is er op Broeklanden-Zuid. Grootschalige bedrijvigheid en hogere milieucategorieën zijn toegestaan. Bedrijven die interesse hebben om zich te vestigen op Broeklanden-Zuid kunnen geheel vrijblijvend contact opnemen met het bedrijventeam van de gemeente Hardenberg via ondernemen@hardenberg.nl. Meer informatie is te vinden op www.hardenberg.nl/bedrijventerreinen.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer