Ommen

Beter een goede buur...!

Door de redactie

Aan de samenwerking tussen buurgemeente Hardenberg en de gemeente Ommen komt een einde. Hiertoe zijn op zorgvuldige wijze overleggen gevoerd, er is geen sprake van verstoorde verhoudingen. In 2011 werden gemeenten geconfronteerd met nieuwe taken en richtlijnen.

De overheid 'gooide taken over de schutting' werd wel eens gekscherend gezegd en geschreven. Deze transitie bracht voordelen maar ook nadelen. De kans bestond dat de verschillen tussen gemeenten groter werden. De gemeente Ommen vroeg zich toen al af of zij als relatief kleine gemeente de werkzaamheden wel zou aankunnen op het gebied van jeugdzorg, WMO en de participatiewet in de relatief kleine gemeentelijke organisatie. Grote vraagstukken en die moesten worden opgepakt.

Samenwerking gezocht

Ommen is op zoek gegaan naar een partner waarmee ze samen sterk kon staan in dit proces. Ook grote zus Hardenberg ging op zoek naar een partner om gezamenlijk op te trekken. Ommen en Hardenberg vonden elkaar en voegden de ambtelijke organisatie samen waarbij toen al werd afgesproken dat het alleen een ambtelijke fusie betrof en geen bestuurlijke.

De drie K's

Kwaliteit, minder Kwetsbaarheid en Kostenreductie waren de drie argumenten om tot deze overeenkomst te komen. Voor Ommen waren kwaliteit en vermindering van haar kwetsbaarheid vooral van belang. Voor Hardenberg ging het vooral ook om de kosten. "In de jaren die volgden, hebben we voor miljoenen kunnen bezuinigen en als je terugkijkt kun je zeggen dat de grote projecten zoals het Sociale Domein daadwerkelijk goed zijn ingevoerd in Ommen en Hardenberg. De kwetsbaarheid is afgenomen en de kosten zijn verminderd. Missie geslaagd!", aldus wethouder Ko Scheele van Ommen.

Eigen weg inslaan

Na verloop van jaren werd gezamenlijk bekeken of de intensieve samenwerking nog noodzakelijk was en wat de meerwaarde zou zijn van samen verder optrekken. "Er waren voldoende redenen voor de gemeente Hardenberg om in 2018 aan te geven dat zij de samenwerking wilde gaan beëindigen. Voor de gemeente Ommen was dit signaal wel onverwachts maar gaandeweg hebben we de schouders eronder gezet en is gestart met het opzetten van een nieuwe gemeentelijke organisatie volgens een nieuw model", legt Scheele uit. "Er werd gekozen voor een andere gemeentelijke organisatie wat verwoord is in het model Ommen 4.0 met als hoofddoel een gemeente die op regiebasis haar werkzaamheden gaat uitvoeren", vult hij aan. Vanaf 1 januari 2019 is de gemeente Ommen gestart met deze nieuwe gemeentelijke organisatie. De huidige gemeenschappelijke regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg hield vanaf dat moment op te bestaan. Na de ontvlechting hebben beide gemeenten wel afgesproken dat Hardenberg tijdelijk nog diensten verleent aan Ommen.

Slagvaardig en flexibel

De gemeentelijke organisatie van Ommen startte als een kleine, slagvaardige en flexibele organisatie. De mensen die in deze organisatie werken, zoeken de samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties op. De grote contracten, die we dienstverleningsovereenkomsten noemden, werden afgesloten voor 6 jaar. Deze overeenkomsten op het gebied van gezamenlijke administratieve afhandeling van uitkeringsaanvragen, de gezamenlijke buitendiensten en de samenwerking op ICT-gebied werden voor zes jaar vastgelegd.

Evaluatie samenwerking

"We spraken af dat we na twee jaar zouden evalueren en of we de contracten na die zes jaar zouden willen verlengen. Voor 1 november 2019 zouden we hierover een besluit nemen", legt Scheele uit. "Waar de gemeente Hardenberg eerder had aangegeven een servicebureau voor regio te willen zijn, maakt het bij nader inzien een andere keuze en wil daarom de contracten niet verlengen", vult hij aan. De gemeente Ommen heeft nog even de tijd om alles goed uit te zoeken en ziet kansen om nieuwe partners aan te trekken. "Zowel mijn collega Gitta Luiten, wethouder van de gemeente Hardenberg als ik staan er nuchter en zakelijk in", geeft Scheele aan.

'We hadden als gemeente Ommen alles aan de gemeente Hardenberg uitbesteed. Spreiding over meerdere instanties heeft ook zijn voordelen", motiveert hij. "We blijven als goede buren samenwerken. Een mooi voorbeeld hiervan vind ik het gezamenlijke project Ommerschans", aldus Scheele. Beide gemeenten hebben afgesproken om op zorgvuldige wijze te zorgen voor een flexibele en doeltreffende overdracht en gaan verder tot de orde van de dag.