Hardenberg

Betaald of gratis parkeren leeft in Hardenberg

Door de redactie

Dinsdagavond 11 februari werd onder veel belangstelling de raadsvergadering in het gemeentehuis te Hardenberg gehouden. Op de agenda stond het punt: evaluatie en actualisatie parkeren centrum Hardenberg. Het college B&W stelt scenario 2B voor, dit houdt in dat het betaald parkeren wordt geoptimaliseerd door het parkeren de eerste drie uur gratis te maken in de parkeergarage onder het gemeentehuis, en alleen op zaterdag in de kelder onder het LOC. De ondernemers in het gehele centrum gaan voor scenario 1 of een variant hierop met gratis parkeren door middel van de blauwe zone.

Dat het onderwerp leeft in Hardenberg bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering afgelopen dinsdagavond waarbij veel ondernemers aanwezig waren op de tribune en de verschillende inzichten en standpunten ruimschoots en kritisch werden besproken. Er waren daarbij veel vragen gesteld aan het college, welke wethouder Ten Kate waar mogelijk direct beantwoorde. De overige vraagstukken die onbeantwoord bleven zullen besproken worden tijdens de volgende raadsvergadering op dinsdag 25 februari. Henk Schoemaker, betrokken bewoner uit het centrum en onafhankelijk voorzitter van de Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg, nam namens de ondernemers gebruik van de inspreekronde. Hij gaf aan dat over dit onderwerp al zoveel is geschreven dat hij zeker niet genoeg zou hebben aan de vijf minuten inspreektijd. "Hardenberg Stad is een centrum van bewoners, bezoekers en consumenten. Die consument is voor ons, de ondernemers in het centrum, de basis van het bestaansrecht voor de detailhandel. De detailhandel is in zijn totaliteit een van de grootste werkgevers in de gemeente en tevens een werkervaringsplaats voor de jeugd. Daarnaast zorgt de detailhandel voor levendigheid en is het een ontmoetingsplek voor alle mensen uit de samenleving. De consument maakt elke keer een keuze voor het boodschappen doen en/of winkelen. Bij het maken van die keuzes speelt een goede bereikbaarheid per auto of fiets en daarmee dus ook het parkeren een zeer belangrijke rol. Vanaf 2014 hebben wij als SCSH in de contacten met de gemeente steeds aangedrongen op een herziening van het parkeerbeleid. Daarbij is onzerzijds altijd gesproken over de relatie consumentenbezoek versus parkeren. Als onderdeel van de totaalaanpak werd in 2017 door de gemeenteraad de Detailhandelsstructuurvisie vastgesteld en werd vorig jaar in opdracht van de gemeente een door Strabo uitgevoerd consumentenonderzoek gehouden. Als rode draad loopt het parkeren in het centrum van de stad Hardenberg door alle onderzoeken heen. Hoewel er in de afgelopen tijd veel tijd is gestoken in de totstandkoming van deze evaluatie en actualisatie is SCSH van mening dat er door het college te weinig belang wordt gehecht aan de mening van de consument en hun visie op het parkeren. In de optiek van Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg wordt er teveel gekeken naar het hier en nu en te weinig naar de toekomst, terwijl er een beslissing genomen dient te worden waar de gevolgen nog jaren van merkbaar zullen zijn. SCSH pleit voor een toekomstbestendig centrum waar de bewoner, bezoeker en consument zich thuis voelt en graag naar toe komt. Er kan alleen sprake zijn van dat toekomstbestendig centrum als er ook een goed functionerende en bloeiende middenstand is.