Hardenberg

Agrarisch bedrijf mag uitbreiden

Door de redactie

Een gemengd agrarisch bedrijf aan de Van Roijensweg in Kloosterhaar mag het bouwvlak vergroten om een nieuwe aardappelloods te kunnen bouwen. De gemeente Hardenberg is bereid mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging. Het bouwvlak van naastgelegen boerderij hoeft daarvoor niet te worden verkleind, zoals eerder nog wel werd aangegeven.

Het gemengd bedrijf heeft 260 hectare landbouwgrond in gebruik voor het verbouwen van aardappelen, snijmaïs en suikerbieten. Daarnaast worden er vleeskalveren gehouden. Voor de akkerbouw is meer ruimte nodig voor de stalling van machines en de opslag van aardappelen. De agrariër wil daarom een nieuwe aardappelopslag en een nieuwe vleeskalverenstal bouwen. De huidige stal wordt dan verbouwd tot berging voor werktuigen en machines. De uitbreiding kan niet plaatsvinden op het bestaande bouwvlak, omdat dat al is volgebouwd met bedrijfsgebouwen en bijbehorende erfverharding. Het huidige bestemmingsplan staat bouwen buiten het bouwvlak niet toe. Wel is daarin de wijzigingsbevoegdheid opgenomen om, onder voorwaarden, het bouwvlak tot 150% te vergroten. In het wijzigingsplan heeft de initiatiefnemer aangetoond aan de voorwaarden te voldoen.

In september 2019 heeft het college een principebesluit genomen om medewerking te verlenen aan dit plan. In het toen ingediende verzoek was opgenomen dat het bouwvlak bij het naastgelegen agrarisch bedrijf te verkleinen. In het nieuwe plan wordt daarvan afgezien, omdat het voor dit wijzigingsplan niet nodig is om een ander bouwvlak te verkleinen. Het ontwerpwijzigingsplan wordt binnenkort ter inzage gelegd.