Hardenberg

47 projecten geraakt door PAS-uitspraak

Door de redactie

Binnen de gemeente Hardenberg zijn er, voor zover bekend, veertien lopende vergunningaanvragen door de provincie opgeschort als gevolg van de PAS-uitspraak van de Raad van State (RvS). Als toekomstige projecten en aanvragen worden meegerekend, gaat het om 47 procedures. Ook is één reeds verstrekte omgevingsvergunning door de RvS vernietigd. Dat blijkt uit het overzicht dat op verzoek van de gemeenteraad hiervan is gemaakt.

Op 29 mei oordeelde de RvS dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis gebruikt mag worden voor toestemming voor activiteiten die zorgen voor een verhoogde stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. De uitspraak heeft gevolgen voor naar schatting 18.000 projecten in Nederland. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur, landbouw, bedrijvigheid en natuurontwikkeling. Ontwikkelingen waarvoor een vergunningsaanvraag loopt, of waarvoor vergunning is verstrekt waartegen nog beroep kan worden aangetekend, zijn vooralsnog opgeschort in afwachting van nieuwe wetgeving.

Geraakte Hardenbergse projecten

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het Hardenbergse college in beeld laten brengen voor hoeveel projecten op Hardenbergs grondgebied de PAS-uitspraak gevolgen heeft. Daaruit blijkt dat veertien lopende vergunningaanvragen door de provincie zijn opgeschort. Daarbij gaat het vooral om procedures rond de uitbreidingen van agrarische bedrijven en activiteiten, en enkele procedures rond bedrijfsactiviteiten. Daarnaast is er één door de gemeente verstrekte omgevingsvergunning door de RvS vernietigd. Dit betreft een vergunning voor een agrarisch bedrijf waarvoor al een juridische procedure liep bij de RvS. Hiervoor is een nieuwe vergunningsprocedure gestart.

Bij een landelijke inventarisatie van projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak zijn binnen de gemeente Hardenberg 47 vergunningen, projecten en bestemmingsplannen bekend die mogelijk vertraagd worden of al zijn opgeschort. Hierin is ook rekening gehouden met toekomstige projecten en aanvragen. Daarbij gaat het om 22 lopende aanvragen omgevingsvergunning, waarvan twintig voor uitbreiding van agrarische bedrijven en twee voor bedrijfsactiviteiten. De overig 27 procedures betreffen bestemmingplanprocedures: acht woningbouwprojecten, vijf klimaatprojecten, negen agrarische bedrijfsuitbreidingen en drie overige ontwikkelingen (recreatie en maatschappelijk).

Oplossingen

Het college ziet wel mogelijkheden om toch enige beweging te krijgen in (een deel van) de opgeschorte dossiers. Zo kan bij aanvragen voor een omgevingsvergunning waaraan een verklaring van geen bedenking op basis van de Wet Natuurbescherming (Wnb) is gekoppeld, ervoor gekozen worden de aanvraag los te koppelen. Dan kan de initiatiefnemer afzonderlijk een vergunning op grond van de Wnb aanvragen bij de provincie, zodat de gemeentelijke Wabo-procedure voor de omgevingsvergunning los daarvan kan worden afgewerkt.

Een andere mogelijkheid is er voor projecten waarvan vooraf met wetenschappelijke zekerheid kan worden vastgesteld dat de stikstofuitstoot geen gevolgen heeft voor stikstofgevoelige habitattypes in Natura 2000-gebieden. In dat geval is er namelijk geen vergunning nodig op basis van de Wnb. Wanneer deze gevolgen niet kunnen worden uitgesloten kan wellicht een oplossing worden gevonden in maatregelen die de stikstofuitstoot beperken.

Landelijk beleid

Op landelijk niveau wordt gewerkt aan nieuw beleid. Eind september moet er meer bekend worden over de mogelijkheden om procedures vlot te trekken.