Hardenberg

14.000 biggen na uitbreiding varkenshouderij

Door de redactie

De gemeente Ommen gaat in principe akkoord met het verzoek van For Farmers Hendrix en Handelshuis Schuttert om een agrarisch bedrijf in Beerzerveld sterk uit te breiden. De gemeente maakt wel een voorbehoud: zowel het MER-onderzoek als een GGD-advies moeten positief uitpakken.

De locatie aan de Knolsdijk 1 is in gebruik geweest als vleesvarkensbedrijf. Schuttert wil het bedrijf omzetten naar een biggenopfokbedrijf gecombineerd met een bescheiden tak rundvee. De omvang van het bedrijf neemt daarbij toe van 0,8 naar 1,5 hectare en gaat ruimte bieden aan bijna 14.000 biggen en een niet nader genoemd aantal runderen. Binnen het bestemmingsplan Buitengebied is de uitbreiding mogelijk, mits wordt voldaan aan de eisen op het gebied van ammoniakuitstoot, fijnstof en de Wet Natuurbescherming. Volgens eerste berekeningen kan dat, maar het moet nog blijken of dit na nadere uitwerking van de plannen nog steeds het geval is.

Het initiatief past echter niet zonder meer binnen de kaders van het Gemeentelijk Omgevingsplan (GOP). Dat biedt wel ruimte voor schaalvergroting, maar bij voorkeur voor regionaal gebonden familiebedrijven. Van een familiebedrijf is hier geen sprake, wel heeft de initiatiefnemer binding met de regio. Ook worden in het GOP eisen gesteld met betrekking tot dierenwelzijn en landschappelijke inpassing. Aan deze eisen voldoet het huidige plan nog niet.

Milieuonderzoek

Bij grootschalige uitbreiding van intensieve veehouderij is milieuonderzoek noodzakelijk als er binnen een straal van 500 meter woningen van derden zijn gelegen. In dit geval staan er 25 woningen binnen die afstand en de grens van de bebouwde kom van Beerzerveld ligt daar maar net buiten. Schuttert moet daarom in elk geval een MER-onderzoek laten verrichten. Ook de GGD wordt om advies gevraagd. Als de uitkomst van het MER-onderzoek onvoldoende is en/of het GGD-advies negatief is, zal de gemeente het principeakkoord heroverwegen.

Reuring

De gemeente houdt er rekening mee dat het bouwplan leidt tot reuring in de omgeving. Dit vanwege eerdere bezwaren tegen schaalvergroting van intensieve veehouderij, onder meer op andere locaties van Schuttert in Beerzerveld. Volgens de regels van het GOP dient Schuttert zich in te spannen om draagvlak te verwerven. Gedurende de te volgen procedures zal de gemeente bezien of hier op een goede wijze invulling aan is gegeven.