Vizier op Twenterand

Zorg; ook onze zorg


Een goede gezondheid is waardevol voor mensen en voor de samenleving. Gelukkig leven we in een land waar de zorg goed geregeld is. Door de gezondheidszorg is de levensverwachting gestegen en ervaren mensen meer kwaliteit van leven.Onze gezondheidszorg is grotendeels collectief gefinancierd op basis van solidariteit. De zorgkosten nemen echter toe als gevolg van technologische ontwikkelingen en een groeiend zorggebruik van mensen. Dit roept de vraag op of we als samenleving bereid zijn om nog meer te betalen voor een nog betere gezondheid en zo ja, hoe we dat doen. De ChristenUnievindt het belangrijk dat onze zorg toegankelijk en betaalbaar is, gebaseerd op solidariteit naar elkaar en volgende generaties.De mens is geschapen naar Gods beeld en ontvangt het leven uit Zijn hand. De waarde van het menselijk leven hangt niet af van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. Vanaf het ontstaan van het leven tot aan het sterven.De zorg is van de samenleving, van de mensen die zorg nodig hebben en ook van de mensen die zorg bieden aan een medemens, als mantelzorger of als zorgprofessional. De ChristenUniewil meer samenleving in de zorg en meer zorg en ondersteuning rondom mensen. Daarom is het goed dat gemeenten met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) meer taken hebben gekregen. De gemeente (Twenterand) staat immers het dichtst bij haar bewoners, weet wat nodig is en organiseert een samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod.Ook wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en het sociale netwerk van burgers om waar mogelijk voor elkaar te zorgen. Voor wie dat financieel of praktisch niet mogelijk is, zorgt de overheid ervoor dat passende zorg en ondersteuning beschikbaar zijn. Waar grote zorginstellingen het voor het zeggen hebben, kan de menselijke maat uit het oog verloren worden. De ChristenUnie wil af van bureaucratie en plaatst daartegenover mensgerichte zorg.Minder regels in de zorg
Afgelopen jaren hebben gemeenten meer verantwoordelijkheid gekregen in de zorg en ondersteuning thuis. Grote veranderingen hebben tijd nodig – zeker een aantal jaren – en die tijd willen we nemen. Gemeenten werken hard aan het organiseren van een breed hulpaanbod voor hun burgers. Het aantal verwarde personen op straat neemt toe, doordat er te rigoureus bezuinigd is op GGZ-bedden, problemen niet tijdig herkend worden en hulp uitblijft. De ChristenUniewil bijsturen waar nodig.
De meeste mensen zijn uitstekend in staat om zelf beslissingen te nemen over hun leven, ook als zij leven met een beperking. Deze autonomie is een groot goed. Dat betekent niet dat mensen alles zelf hoeven te doen. Wel dat mensen zelf beslissen over hoe zij invulling geven aan hun afhankelijkheid. We willen dat in de zorg ‘met’ mensen in plaats van ‘over’ mensen wordt gesproken. Daarom is het belangrijk dat de positie van cliëntenraden en patiëntenorganisaties wordt versterkt. Daarom is het belangrijk dat zorgverzekeraars weer gaan functioneren als coöperaties. Niet iedereen is zelfredzaam. De overheid zal daar haar beleid op moeten afstemmen. Zorgprofessionals verdienen meer zeggenschap over de zorg die zij leveren.fractie ChristenUnie