RAAD dichterbij

Wat betekent de komst van 5G netwerk voor de gemeente en uw gezondheid. 

Naast de discussie over zonneparken en windmolens is er nog een nieuwe technische ontwikkeling. Namelijk het 5G netwerk. In juli 2020 is de vijfde generatie mobiele communicatie geïntroduceerd in Nederland.

 

Wat betekent 5G netwerk voor de gemeente?

Er zijn heel wat stappen nodig voordat de Nederlandse burger en bedrijven gebruik kunnen maken van 5G diensten. Veel stappen spelen zich af op een wereldwijd toneel waarop de Nederlandse Overheid beperkt invloed heeft.

 

Internationale standaardisatie organisaties ontwikkelen de 5G technologie en bepalen in welke van de hiervoor beschikbare spectrumbanden deze technologie gaat opereren.

 

Netwerk operators rollen nieuwe apparatuur uit, hun nationale netwerk. Hier speelt de gemeente een cruciale faciliterende rol bij de verlening van vergunningen en bij vergunning vrij. Hier moet ook de afstemming met de operators plaatsvinden over de communicatie met de burgers.

 

Concreet betekent dit voor de uitrol van 5G voor Nederlandse Gemeenten het volgende

Aanleg glasvezel voor antenne – installatie.

Het merendeel van de huidige antenne – installaties is al voorzien van glasvezelverbinding. Dit jaar zal mede door de komst van 5G het resterende deel ook aangesloten moeten worden op glasvezel.

 

Gezondheid en 5G

In de samenleving klinken verschillende geluiden over 5G en gezondheid. De mobiele sector volgt nauwgezet de aanwijzingen, limieten en richtlijnen van de bevoegde nationale en internationale autoriteiten op dit punt. Dat zijn in Nederland onder andere de Gezondheidsraad (deze adviseert de regering) het Kennisplatform EMV en het Agentschap Telecom die toezicht houdt op de naleving van de normen die voor zendapparatuur gelden. Op internationaalniveau wordt door de onafhankelijke International Commission on Non lonizing Radiation Protection (ICNIRP) wetenschappelijk advies en richtlijnen gegeven ter bescherming van gezondheids- en milieueffecten van niet –ioniserend starling ( Non – lonizing Radition, NIR) zodat mensen en milieu beschermd worden. Zij stellen de blootstellingslimieten (oftewel limieten voor stralingen) op waarbinnen de operators opereren. De Europese Unie heeft alle lidstaten aanbevolen om de blootstellingslimieten van ICNIRP na te leven ter bescherming van de bevolking. Nederland heeft deze aanbeveling overgenomen. Deze limieten vormen ook een onderdeel van de productie veiligheidseisen voor apparatuur die in de handel worden gebracht. Het Agentschap Telecom houdt toezicht door regelmatig metingen te doen in het land en publiceert de meetresultaten. Het agentschap verricht en publiceert op dit moment aak additionele metingen bij 5G opsxtellingen. De apparatuur van de mobile operators ver beneden de door deze autoriteiten opgestelde richtlijnen en limieten. Dit geldt voor alle huidige apparatuur op alle frequenties die nu in gebruik zijn, maar uiteraard straks voor alle 5G apparatuur op (nieuwe) frequenties die door de operators in de toekomst gebruik gaan worden. Het Kennisplatform Elektromagnetische velden heeft een aparte memo opgesteld over 5G en gezondheid.

 

 

Het belangrijkste voor 5G en gezondheid en blootstellingslimieten zijn:

Het 5G netwerk moet net als de huidige mobilenetwerken voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektronische velden. Wij zijn ons bewust dat er nog veel meer informatie is maar door ruimtegebrek moete