Vizier op Twenterand

Reacties op de begroting


 

Onder de rubriek vizier op Twenterand wordt het politieke nieuws onder de aandacht gebracht door de politieke partijen uit de gemeente Twenterand. Deze week beschouwingen op de programmabegroting 2021

 

CDA

In een periode waarin Covid-19 de wereld in zijn greep heeft, er door vele beroepsgroepen dag en nacht wordt gewerkt om de gezondheidszorg op een fantastisch manier draaiende te houden, onze veiligheid te waarborgen, en het openbare leven zo goed als mogelijk draaiende te houden, merken we allemaal dat de economie ontzettend onder druk staat. De tweede coronagolf is een feit en wat dit betekent voor onze inwoners, bedrijven, zorg, scholen, (horeca)ondernemers en onze voltallige samenleving is uiterst zorgelijk. In een persbericht zegt de wethouder financiën dat de programmabegroting 2021 af is, maar de rek eruit is. De begroting en een dekkingsplan zorgen sámen voor een sluitende begroting voor het jaar 2021, maar wie verder kijkt en het gordijn opzijschuift, schrikt zich rot. Het financiële weerbericht voor de eerstkomende jaren? Pak de stormparaplu alvast, want er komt een flinke lokale onweersbui op alle inwoners af. We zeggen het al een tijdje, we gaan een financieel buitengewoon zware periode tegemoet. Ingrijpen is geen middel meer maar een doel! En hoe gaan we dat doen in Twenterand. Zoeken we de onderlinge verbinding op, of blijven we volharden in de oppositie en coalitie? Wat het CDA betreft gaan we voor, het samen aanpakken maar ‘it takes two to tango’. Samen moeten we voorwaarden scheppen om de Twenterandse financiën op orde te krijgen. Die inzet en daadkracht wordt van ons allemaal gevraagd.

 

PVV

Wat de PVV betreft is dit college bezig om de spaarrekeningen (reserves) te plunderen door met deze reserves de begrotingen sluitend te maken. Niet één keer, maar stelselmatig. Dat dit uiteindelijk gaat opbreken, weet ieder weldenkend mens. Wanneer een inwoner jaar in, jaar uit te veel geld uitgeeft komt hij of zij uiteindelijk in de problemen. Dit is ook de kritiek van de provincie, Twenterand moet eens vet op de botten krijgen. Inwoners moeten bezuinigen bij stijgende lasten: gemeente Twenterand doet dit niet. Voor ons niet acceptabel, het wordt dus tijd om te snoeien in projecten die we kunnen missen als kiespijn. Maar nee, dit college kiest voor lastenverzwaring voor de inwoners. Denk aan de OZB-verhogingen en ook het vastrecht (afval) gaat met 33% omhoog. De woonlasten zijn spectaculair omhooggegaan. Zelf heeft dit college gekozen voor een extra wethouder, die niet nodig is en heeft men onlangs voor dure elektrische auto’s gekozen. Men zorgt goed voor zichzelf, maar niet voor u. Voor de PVV Twenterand staan de inwoners van Twenterand op 1 en dat betekent de tering naar de nering zetten om te zorgen dat uw lasten niet omhooggaan. Dit is een keiharde belofte voor 2022!

 

VVD

Ondanks verzoeken van de VVD om de begroting te beperken in omvang is het nog steeds moeilijk om hier doorheen te worstelen, ook voor organisaties die van de gemeente afhankelijk zijn. Die moeten inzicht krijgen in de begroting om te zien welk effect dit voor hen heeft. De begroting leverde geen verrassende zaken op in vergelijking met de uitgangspuntennotitie. Daarbij zien we dat in grote lijnen de voorzieningen wel worden behouden en dat het sociaal domein nog te veel van onze begroting vraagt. Weinig speelruimte en dat vraagt om creativiteit en daadkracht. We leven in een moeilijke tijd waar de overheid en dus ook de gemeente er moet zijn voor de burger en verenigingen. De VVD is voorstander van ondersteuning van lokale initiatieven, ook in coronatijd. Dat betekent ook ontwikkelen van mogelijkheden voor starters op de woningmarkt in Vriezenveen. De VVD is er minder gelukkig mee dat, ondanks dat er weer een OZB-verhoging komt, de reserves van onze gemeente eigenlijk lager zijn dan je zou willen. Dit kan problemen geven in de toekomst. Al met al zijn er door veel onzekerheden zoals corona en daarmee economische gevolgen zoals banenverlies, vraagtekens bij deze begroting. De lange termijn ontwikkeling ziet er gewoon niet goed uit en we schuiven de problemen door naar volgende coalities. Wij zien goede dingen in deze begroting maar al met al zijn er ook uitdagingen genoeg waar nog geen zicht wordt gegeven voor een oplossing.

 

SGP

Koers houden in onzekere tijden. Prima. Laat de Bijbel, het Woord van God, het kompas zijn in ons leven. Dat biedt écht houvast! Is de koers van Twenterand (financieel) solide? Hoe realistisch is de begroting? Hoe solide en realistisch is het als de begroting sluitend wordt gemaakt door fors de algemene risicoreserves aan te spreken en dat het weerstandsniveau onder de kritische grens is gezakt? Meerjarig worden er tekorten gepresenteerd. Hoe reëel is het dat het College ervan uitgaat dat prijzen niet zullen stijgen? Gelooft u dat? De gevolgen van de coronacrisis zijn niet meegenomen in de begroting. De SGP vindt dat de mensen die de steun van de gemeente het hardst nodig hebben ook kunnen blijven rekenen op de gemeente. In coronatijd werden keuzes gemaakt voor kunstgrasvelden, veel te duur plan zwembad. Wil de SGP alle voorzieningen dan wegbezuinigen? Nee, maar het gaat om de vraag: Hoe we voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten onderhouden. Hoe houden wij de (kleine) kernen leefbaar? Durft Twenterand financiële solide keuzes te maken? Terug naar de (kern)taken van de gemeente die passend zijn bij de financiële draagkracht.

 

ChristenUnie

Algemeen: De grote vraag is: ‘wat maakt ons gelukkig?’ dit is het eenvoudige als eenduidige antwoord: relaties. Pijnlijk genoeg zijn in ons land veel grote keuzes gemaakt met een ander mensbeeld. Een liberaal mensbeeld. Het is daardoor steeds moeilijker om werk en zorg te combineren. Steeds minder ruimte om kinderen te kunnen krijgen. Steeds minder ruimte om mantelzorger te zijn, vrijwilligerswerk te kunnen doen, minder ruimte om alleen een betaalbare woning te kunnen kopen. Deze tijd van crisis kan het moment zijn waarop we wissels omzetten. Een moment om te zorgen voor elkaar, een moment om de samenleving en de schepping tot bloei te laten komen. Dat vraagt keuzes. Het is nu tijd dat we gaan zien wat echt telt. De coronacrisis zal een flinke impact hebben op de financiële situatie van gemeenten. Dalende inkomsten en stijgende uitgaven zetten het water aan de lippen. Dat de coronacrisis ook een grote economische impact zal hebben is duidelijk. Voor onze fractie is investeren in het bouwen van meer woningen, meer nieuwe inwoners, goede voorzieningen waaronder de sport in de breedte maar zeker ook een nieuw zwembad en bedrijven de drijvende kurk. Daarvoor hebben wij meermaals en met steun van de raad voorstellen ingediend. Wij blijven erop hameren dat wij vinden dat ons college nog meer en concreter moet inzetten op het ontwikkelen van woningbouwplannen. Wat ons betreft kopen wij als gemeente zelf gronden aan waar we nieuwe wijken laten ontstaan.

 

GBT is trots op Twenterand

Veiligheid en handhaving gaan vaak hand in hand. Op ons voorstel worden in diverse kernen vijf wandelpaden aangelegd om onveilige situaties voor wandelaars op te lossen. Een goede scheiding tussen het langzame wandelverkeer en het snellere verkeer is hierbij belangrijk. Handhaving moet strenger. De recente vernielingen in Den Ham en Vroomshoop zijn daar vervelende voorbeelden van. Andere overlast waar meer tegen opgetreden moet worden: overlast door hondenpoep, asociaal parkeren en zwerfafval. Over afval gesproken: de inzamelfrequentie van de grijze bak eens per 4 weken blijft. Het plaatsen van centrale ondergrondse containers zien wij namelijk niet zitten, omdat gesleep met zakken afval servicevermindering betekent. Terwijl onze inwoners juist een groot compliment verdienen. Want een zeer gering percentage van ons ingezamelde plastic is vervuild en bij oud papier behoren we tot de koplopers in Nederland. Maar er is meer om trots op te zijn, want de Twenterandse aanpak tegen eenzaamheid wordt landelijk als voorbeeld gezien. In aanpak GHB-gebruik zijn we zelfs Nederlands beste. Hoewel drugs geheel verbannen onmogelijk is, kan de ingezette lijn op het sluiten van drugspanden ons niet hard genoeg zijn.

                                                              

Sociaal en duurzaam juist nu en in 2021! (PvdA/GroenLinks)

In Twenterand wordt binnenkort de begroting 2021 behandeld. We staan dan voor de keuze waar gaan we ons geld in Twenterand aan uitgeven. Maar er ligt een bijzonder jaar achter ons en de toekomst is onzeker. Het coronavirus heeft toegeslagen. Het heeft de samenleving flink op zijn ‘kop’ gezet. Niets meer is vanzelfsprekend en er zijn veel zorgen en onzekerheden. Alle inzet moet gericht zijn op bestrijden en tegengaan van het virus, om zo weer terug te keren naar het ‘normale’. Waar we elkaar gewoon weer een hand kunnen geven. Een hand van ‘ontmoeten en aanraken’. Daarin hebben wij als raad een belangrijke rol. Onze besluiten moeten bijdragen aan herstel van vertrouwen zodat iedereen in Twenterand weer volop mee kan doen. De PvdA GroenLinks vindt dat juist nu zekerheid moet worden geboden aan inwoners van Twenterand. Zekerheid dat ingezet wordt op behoud van maatschappelijke voorzieningen en dat het sociale domein versterkt wordt. Daarnaast moet er blijvend ingezet worden op duurzaamheid. Nu liggen er volop kansen en mogelijkheden voor vergroenen en duurzame energie. Niet stoppen maar doorgaan. Onze inzet bij de begroting voor 2021 is: investeren in 2021 in sociaal en duurzaam, juist nu en in