Vizier op Twenterand

Pas op de plaats voor SOWECO
De afgelopen weken was SOWECO hét onderwerp in de raad van Twenterand. In zes gemeenten ligt een voorstel om te stoppen met de gemeenschappelijke regeling (GR) en de Wet sociale werkvoorziening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zelf uit te voeren. Ook de gemeente Twenterand wil dit zelf gaan doen.  Het gevolg hiervan is dat SOWECO ontmanteld wordt.


Dit was de reden voor de PvdA  GroenLinks om een ronde tafelbijeenkomst te houden op 20 november, om belangrijke partijen als de directie en de OR van SOWECO, de vakbonden en de werkgeversorganisaties te horen . Want tot 20 november heeft de raad alleen informatie gekregen van het DB. De PvdA GroenLinks vindt dat hiermee de raad eenzijdig en niet volledig is geïnformeerd.


Laat duidelijk zijn al deze critici gaat het er niet om het in stand houden van een organisatie. Zij hebben net als het DB, het belang voor ogen van de werknemers, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een WSW indicatie. Zij willen een goede ondersteuning en begeleiding zodat mensen mee kunnen doen in de samenleving!


Als het gaat om de uitgangspunten die worden geschetst, zoals het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt en het nadrukkelijk betrekken van werkgevers is hier niemand op tegen.  Als PvdA GroenLinks zijn wij het hier ook mee eens.


Maar het is de vraag op welke manier doe je dat?
Juist hiervoor is het van belang om een infrastructuur die staat en die zich bewezen heeft te behouden! Denken dat de gemeenten alleen beschut uit kunnen voeren, is een grote onderschatting van de doelgroep en de aandacht en begeleiding die dit vraagt.


De PvdA GroenLinks vraagt om een adempauze, een pas op de plaats om nog eens goed en breder te kijken naar een sturingsmodel waarbij de GR opgeheven wordt en de gemeente de kaders stelt voor een bedrijf, zoals dit ook gebeurt bij bijvoorbeeld Larcom en Zorgsaam. Waarbij de infrastructuur en daarmee de doelgroep niet elke vier jaar afhankelijk is van nieuwe politieke verschuivingen.
Een adempauze om de financiële gevolgen meer in beeld te krijgen omdat het beeld dat de stakeholders schetsen veel negatieve is dan nu wordt voorgesteld door het DB (zie de verschillende rapporten en de informatie van de OR)


Een adempauze omdat de opinie aan het veranderen is over nut en noodzaak van de SW bedrijven. Kijk bijvoorbeeld naar het VNO die aangeeft dat er nieuwe wetgeving komt die regionale aanpak ten behoeve van werkgevers eist. Dat kan straks niet meer per gemeente.


Het lijkt er op dat Dagelijks Bestuur van SOWECO  een besluit neemt niet omdat het SOWECO het slecht doet, nee maar een besluit neemt omdat de zes gemeenten verschillend kijken naar de uitvoering van de WSW en elkaar al jarenlang in de greep houden  en hier geen concrete stappen in zetten.  De samenwerking is niet langer toekomstbestendig en gaat ten koste van de zorg van de doelgroep.


Dat kan wat betreft de PvdA – GroenLinks niet waar zijn: omdat bestuurders van de  gemeenten er niet met elkaar uitkomen, wordt een waardevolle structuur voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ontmanteld.


De PvdAGroenLinks vraagt aan de wethouder en het DB om een “pas op de plaats” te maken en de besluitvorming uit te stellen.  De PvdA GroenLinks vraagt het DB om met alle stakeholders om tafel te gaan zitten en te komen met alternatieven, waaronder een doorontwikkeling Maatschappelijke Onderneming SOWECO.  


Stephan Reusken
Fractie voorzitter PvdA GroenLinks Twenterand