RAAD dichterbij

Omdat sportverenigingen zonder publiek inkomsten mislopen moet de gemeente de verenigingen financieel steunen.


 CDA

Uit onze contacten met de sportverenigingen blijkt dat maatwerk gewenst is. Nu verenigingen omzet mislopen door corona, teren zij in op financiële reserves. Een aantal verenigingen heeft al een financiële tegemoetkoming ontvangen van de gemeente of via een andere weg. Sport draagt sterk bij aan ontmoeting en vitaal leven. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente Hardenberg contact houdt met (sport)verenigingen om te horen wat zij nodig hebben om toekomstbestendig te blijven. Mocht budget gewenst zijn, dan dient de gemeente daarbij financieel inzicht te krijgen om te besluiten wat noodzakelijk is. 

ChristenUnie

Sporten is gezond, voor lichaam en geest. Daarom heeft de gemeente Hardenberg (breedte)sport altijd ondersteund en blijft dat ook doen. Met elkaar sporten vervult tegelijkertijd een sociale, samenbindende functie en ook dat zal altijd de steun krijgen van de gemeente. Covid-19 stelt de sportclubs voor bijzondere uitdagingen. De gemeente Hardenberg heeft, om hen tegemoet te komen, tijdelijke regelingen getroffen, zoals het opschorten van huurbetalingen. De ChristenUnie is daar blij mee. Het is onmogelijk om alle misgelopen inkomsten te compenseren. Daarom pleit de ChristenUnie voor maatwerk bij financiële ondersteuning van sportclubs.

 50Plus

50Plus Hardenberg is groot voorstander van sport vooral voor de jeugd. Sportverenigingen zijn dus onmisbaar. Maar in deze tijd zijn veel verenigingen, veel ondernemers en veel inwoners in financiële problemen gekomen en moeten er keuzes gemaakt worden. Sportverenigingen zijn niet de enige, ook culturele verenigingen lopen inkomsten mis maar moeten wel de huur van de ruimte die zij gebruiken blijven doorbetalen. Een eerlijke verdeling van de Rijksbijdrage om de hoge kosten te dekken in deze tijd is noodzakelijk. Sportverenigingen hebben daarom naar de mening van 50Plus Hardenberg géén voorrangspositie ten opzichte van bijvoorbeeld culturele verenigingen.

 

VVD

Deze corona tijd is een hele lastige tijd voor iedereen. Sportverenigingen en uitbaters van sportgelegenheden worden met de laatste maatregelen heel hard geraakt net als opnieuw de horeca, de cultuursector en ook kerken. De landelijke overheid komt met pakketten om ondernemers en instellingen te steunen. De gemeente moet in gesprek blijven met alle partijen om te weten of deze pakketten voldoende steun bieden om te overleven. Is dat alles niet afdoende dan zullen we natuurlijk moeten kijken wat er nodig is en wat we kunnen betekenen.

 

 

OpKoers.nu

Sportverenigingen zijn zeer belangrijk voor de inwoners van de gemeente Hardenberg, indien een vereniging vanwege het coronavirus in de problemen komt lijkt het zinvol om als gemeente financiële ondersteuning te bieden. Landelijk wordt er door de overheid 110 miljoen euro beschikbaar gesteld, en het Mulier instituut brengt in kaart wat de effecten van het coronavirus zijn voor de sportsector, indien nodig kan de gemeente eventueel aanvullende maatregelen treffen. Waarschijnlijk zullen de maatregelen als gevolg van het coronavirus nog enige tijd aanhouden, het is wenselijk als de gemeente de verenigingen die extra getroffen worden in kaart brengt waardoor er op tijd actie ondernomen kan worden.

GroenLInks

Hier kunnen wij heel kort over zijn: Ja! En niet alleen sportverenigingen maar ook cultuur- en muziekverenigingen moeten geholpen worden. Als de Rijksoverheid niet voldoende helpt moet de gemeente inspringen. Het kan niet zo zijn dat er door de Coronacrisis clubs en verenigingen verdwijnen. Die zijn juist essentieel voor de leefbaarheid van onze gemeente!

PvdA

De inkomsten van sportverenigingen bestaan naast sponsorinkomsten uit eventuele entreegelden en omzet van de sportkantine. Al deze drie bronnen van inkomsten staan onder druk als gevolg van de corona-crisis.Sportverenigingen hebben echter ook een sterke sociale functie en spelen een belangrijke rol in de gezondheidsbevordering. De clubs kunnen juist nu de verbondenheid tussen leden en club tonen en bevorderen. De gemeente kan dit ondersteunen door bijvoorbeeld uit-of afstel geven van huur of pachtbetaling van accomodaties.

De gemeente zou echter alleen clubs moeten ondersteunen die aangeven in financiele problemen te komen.

D66

D66 heeft op verschillende manieren en gelegenheden aandacht gevraagd voor de financiële problemen van allerlei organisaties. We moeten zeker oog hebben voor de sportverenigingen die zonder twijfel last hebben van zowel Corona als de maatregelen die nu getroffen worden. Landelijke politiek lijkt hier (gelukkig) ook aan bij te willen dragen, want waarschijnlijk kan de gemeente dit niet alleen. Dat gezegd hebbende, zien we ook dat er veel organisaties op innovatieve en creatieve wijze hun steentje bijdragen. D66 is altijd een groot voorstander van een zekere mate van zelfredzaamheid, mar dus zeker bereid om mee denken over (ook financiële) oplossingen