RAAD dichterbij

I.v.m de coronacrisis positieve saldi reserveren voor 2020-2021, niet naar de algemene middelen. “

Stelling door 50 Plus

  

OpKoers.nu

De stelling van 50 plus is: I.v.m de coronacrisis positieve saldi reserveren voor 2020-2021, niet naar de algemene middelen. Een logische gedachtegang en we begrijpen het wel, maar de angst is volgens ons onnodig. Volgens onze informatie is het college van B&W zich terdege bewust van de gevolgen van de coronacrisis en heeft daar al vijf miljoen euro voor gereserveerd. Daarnaast is het ook nog zo dat er maar één bestuursorgaan beslist over de besteding van de algemene reserve en dat is de gemeenteraad waarvan 50 plus met twee zetels deel uitmaakt.

 

 

CDA

Ook onze gemeente wordt in de volle breedte hard getroffen door het Coronavirus. De gevolgen, zowel maatschappelijk als financieel, zijn moeilijk te overzien. Corona vraagt extra inspanning van ons allemaal. Er zijn al mooie (buurt)initiatieven waaruit blijkt dat ze de ander helpen. Geld is een middel maar niet hét middel. De gemeente Hardenberg heeft voorafgaand aan deze periode al laten zien in staat te zijn een vangnet voor inwoners te kunnen vormen. Dat zal ook nu blijken. Daarvoor is het niet nodig om nu al te spreken over 'het vormen van reserves' maar eerder om er als gemeente te zijn voor iedereen die dat nodig heeft zowel in maatschappelijk als financieel opzicht.

 

D66

Ik denk niet dat dit een verstandig plan is. Om te beginnen met het idee dat er financiële overschotten zijn, terwijl er voor de komende jaren donkere wolken samenpakken boven de gemeentelijke begroting. We moeten oppassen dat de Algemene Reserve, de pot waarin we de overschotten altijd bewaren, niet onder druk komt te staan. Dat gezegd hebbende ben ik het eerder eens met een organisatie als Urgenda (die werkt aan een beter klimaat, onder andere) dat dit de tijd is om te investeren in een gezonde en duurzame toekomst. Investeringen waar je aan kan denken zijn bijvoorbeeld nieuwe manieren om energie op te wekken en op te slaan, nieuwe mogelijkheden voor infrastructuur en andere innovaties. Om die naar de regio te halen, moet je geld hebben om mee te financieren en daar zien we op de relatief korte termijn wel mogelijkheden voor.

PvdA

Of je de positieve saldi nu reserveert voor 2020/2021 of ze toevoegt aan de algemene reserve is een schijntegenstelling, immers het blijft in de portemonnaie van de gemeente. Beter dus om ze toe te voegen aan de algemene reserve. Wat de Partij van de Arbeid betreft kan, als de nood aan de man is, weer een voorstel door B&W worden gedaan om die reserve aan te spreken. Dat lijkt ons verstandiger dan dat geld nu al weg te stoppen in een potje zonder voorwaarden. Overigens lijken de opgebouwde reserve aangevuld met regelingen beschikbaar gesteld door ”Den Haag”  de klappen in Hardenberg aardig goed op te vangen waardoor een speciale reserveringspot voor 2020/2021 ook niet nodig is.

Respecteer de regels en Blijf Gezond!

 

GroenLinks

We moesten deze stelling wel even 2 keer lezen voordat het duidelijk was wat 50PLUS bedoeld. In juni heeft de Raad besloten om van het geld dat in 2019 was overgebleven (positief resultaat) 5,2 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. In het besluit staat ook dat we dit geld beschikbaar houden voor de gevolgen van de coronacrisis. Wat GroenLinks betreft is dat voldoende. We zijn er niet voor om een apart ‘potje’ te maken met coronageld. We vinden ook dat de gemeente juist moet blijven investeren! Er zijn belangrijke doelstellingen bijvoorbeeld op gebied van klimaat, daar kunnen we geen vertraging veroorloven. We zien deze financieel technische stelling maar als een mooie voorbode op de begrotingsbehandeling. 

 

ChristenUnie

Wij kennen 50Plus als een partij met een sociaal hart en we hebben bij de jaarrekening al 5 miljoen euro gereserveerd om effecten van de coronacrisis op te vangen. Volgens de informatie die de raad heeft gekregen, lijkt dat bedrag nu voldoende. Natuurlijk ondervinden wij gevolgen van covid-19, maar wij zijn nog altijd relatief goed af. Daarom roepen wij onze inwoners en collega-raadsleden op over de gemeente- en landsgrenzen heen te kijken, barmhartigheid en ruimhartigheid te tonen. Door te helpen de humanitaire ramp op Lesbos in kamp Moria te verlichten en een deel van onze financiële ruimte te benutten om deze mede-wereldburgers in nood een helpende hand toe te steken.

 

VVD

De begroting van 2020 is vorig jaar vastgesteld met een tekort van 4 miljoen euro. In April is, direct na het uitbreken van Corona al een extra bedrag gereserveerd van 5 miljoen. Daardoor zal het tekort voor 2020 en volgende jaren alleen maar groter worden en is er dus geen overschot dat gereserveerd kan worden. Mocht u het zich afvragen: De VVD fractie heeft niet ingestemd met de negatieve begroting voor 2020 omdat wij vinden dat er op voorhand geen tekort mag zijn, zodat er altijd ruimte is om tegenvallers zoals bijvoorbeeld Corona maar ook binnen andere taken, goed op te kunnen vangen.

 

 

50PLUS

50PLUS Hardenberg is grote voorstander om deze gelden die over zijn niet naar de algemene middelen boeken maar geoormerkt opnemen in de begroting voor 2021 voor de desbetreffende activiteit, bijvoorbeeld: Kunst, cultuur etc. Omdat het overgebleven gelden zijn, die niet zijn besteed in 2020 i.v.m het Coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer