Vizier op Twenterand

Het klimaatakkoord: wat is het en wat staat er in?

Als het gaat om het klimaat, om de schepping, hebben we twee keuzes: wegkijken, of verantwoordelijkheid nemen.Als ChristenUnie erkennen we dat de aarde niet in onze handen ligt. Maar we weten óók dat we rentmeesters zijn en dat we geroepen zijn om te doen wat we kunnen om zorg te dragen voor de schepping. We kennen de indringende waarschuwingen van wetenschappers voor de gevolgen van klimaatverandering en weten dat de armste mensen ter wereld daar het grootste slachtoffer van dreigen te worden.
Nederland doet het slecht op de ranglijst van duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering. We stoten teveel schadelijke gassen uit en verbruiken meer dan de aarde ons kan bieden. Voor de levensstijl die wij gewend zijn, is 3,5 aarde nodig. We leven dus op de pof; ten koste van mensen elders, van volgende generaties en van de schepping. Er moet dus iets veranderen. Daarom komt het kabinet nu met een klimaatakkoord: een groot pakket aan maatregelen om de omslag te maken naar een duurzamer Nederland.
Het klimaatakkoord getuigt van goede zorg voor een kwetsbare schepping. Het is ambitieus, maar houdt ook rekening met de draagkracht van gezinnen en mensen met een smalle beurs. We doen concrete voorstellen om de omslag naar schone lucht en schone energie te maken, maar we laten de vervuiler daarvoor betalen en ontzien huishoudens en dan vooral mensen met een smalle beurs of mensen met een middeninkomen. En dat blijven we doen: we toetsen jaarlijks of we de doelen halen en of de baten en lasten nog steeds eerlijk worden verdeeld.
Met het klimaatakkoord werken we aan de toekomst van onze kinderen en brengen we een deel van de ambities van de ChristenUnie dichterbij. Voorstellen die onze partij landelijk deden staan nu een-op-een in het klimaatakkoord, zoals een CO2-heffing voor vervuilende industrie, de omslag naar kringlooplandbouw, rekeningrijden, zoals het voorstel om de belasting op energie zo te verlagen dat opnieuw met name lage en middeninkomens daarvan profiteren en een gemiddeld huishouden 100 euro minder belasting hoeft te betalen, terwijl vervuilende bedrijven juist zwaarder worden belast.
Binnenkort komt een onderdeel uit het klimaatakkoord in de gemeente Twenterand aan de orde; het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES)
In regionaal verband word gekeken hoe het klimaatakkoord in onze streek kan worden uitgevoerd.
De RES is de regionale vertaling van de nationale doelen op tenminste elektriciteit en gebouwde omgeving. In het voorstel Klimaatakkoord is een apart hoofdstuk opgenomen over de RES. Een RES beschrijft de manier en de termijn waarop een regio zal bijdragen aan de nationale opgave van opwek van (grootschalige) hernieuwbare elektriciteit op land en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Gemeenten, provincie en waterschappen werken deze keuzes uit met netbeheerders, woningcorporaties, natuur- en milieuorganisaties, inwoners, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners.
De komende tijd gaan wij als fractie ons hier in verdiepen wat moet, wat kan en hoe dan? In de wandelgangen wordt hier heel verschillend over gedacht. Bent u bereidt om die gedachten eens met ons te delen?


De fractie van de ChristenUnie,
Gerjan Smelt
Theo Huisjes
Carla Hilberink