Vizier op Twenterand

Eigen inwoners moeten voorrang krijgen bij kavelverkoop omdat ze in de vrije markt niet kunnen opbieden tegen rijke westerlingen.

Eigen inwoners moeten voorrang krijgen bij kavelverkoop omdat ze in de vrije markt niet kunnen opbieden tegen rijke westerlingen.

 

VVD

De VVD is van mening dat kavels via de vrije verkoop moeten worden verkocht waarbij iedereen mee kan doen en gelijke kansen heeft. Een bepaalde groep voorrang verlenen geeft een valse illusie aangezien de verkoper uiteindelijk altijd voor de hoogste bieder zal gaan. Om jonge Twenteranders te helpen heeft een starterslening  voor bestaande woningen  veel meer effect. Een dergelijke regeling kent de gemeente Twenterand al. De VVD is hier voorstander van en deze regeling is onlangs nog verlengd tot 2023.

 

PVV

De PVV is van mening dat eigen inwoners voorrang moeten krijgen op nieuwe kavels. Met name voor jonge Twenteranders is dit belangrijk. Zij blijven dan eerder binnen de gemeente waardoor bepaalde voorzieningen in tact kunnen blijven. Essentieel voor de leefbaarheid van onze kernen. De kavels moeten dan wel binnen hun financiële bereik liggen. De duurdere kavels moeten wat ons betreft ook eerst aan Twenteranders worden aangeboden. Hun vrijkomende woningen komen dan vervolgens in de vrije verkoop.

 

GBT

GemeenteBelangen Twenterand maakt zich hard voor plezierig wonen in alle kernen. Voldoende betaalbare woonruimte voor jongeren, een goed aanbod van starterswoningen en geschikte woningen op passende locaties voor ouderen zijn hier voorbeelden van. De volksvertegenwoordigers van GBT behartigen de belangen van de huidige inwoners, maar verwelkomen ook nieuwe inwoners (evenals bedrijven) met open armen. Eigen inwoners voorrang verlenen is sympathiek, maar wat GBT betreft niet in alle gevallen per se noodzakelijk.

 

CDA

Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning als leefomgeving. Realistische woonwensen moeten centraal staan bij het woonbeleid. Dit beleid moet gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen.  CDA Twenterand wil doorstroming in de lokale woningmarkt. Door bij uitbreidingsplannen van Twenterand de inwoners die sociaal en/of economisch gebonden zijn voorrang te verlenen, ontstaan er kansen voor anderen om zich te vestigen in Twenterand dan wel hier te blijven wonen.

 

SGP

De SGP vindt dat het de hoogste tijd is dat er voldoende bouwkavels BESCHIKBAAR komen. Dus aan de bak en bouwen, bouwen en nog eens bouwen! De SGP wil graag werk maken van uitbreidingslocaties. En dat vooral voor starters op de woningmarkt. We moeten werken aan voldoende en betaalbare woningen voor ONZE jongeren. Want dan blijven we ook bouwen aan de toekomst van Twenterand. Zolang de woningschaarste er is, moeten we van de mogelijkheden gebruik maken om de eigen inwoners voorrang te geven. 

 

ChristenUnie

Naast de bestaande regelingen die er zijn om startende inwoners van Twenterand aan een kavel / woning te helpen ziet de ChristenUnie graag meer combinatiewoonvoorzieningen. Vormen van wonen waarbij ouderen en jongeren bij elkaar wonen.

Het woonbeleid van de gemeente moet gebaseerd zijn op actuele vraag en toekomstige ontwikkelingen. Naast woningcorporaties mogen, wat de ChristenUnie betreft, ook dorpsraden en huurdersverenigingen en rol krijgen bij het opstellen van een visie hiervoor.

 

 

 

 


Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer